Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Dotacje ekologiczne dla mieszkańców

Program dotacji ekologicznych skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych (w tym spółdzielni mieszkaniowych) oraz przedsiębiorców, którzy po 21 grudnia 2010 r. na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni, zrealizowali następujące inwestycje:

  • demontaż i likwidacja elementów obiektów budowlanych zawierających azbest lub likwidacja odpadów zawierających azbest zdemontowanych z obiektów budowlanych i zalegających w miejscach do tego nieprzeznaczonych
  • likwidacja zbiornika bezodpływowego i wykonanie legalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Dotacja jest przyznawana w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu na podstawie umowy zawieranej pomiędzy podmiotem a Gminą Miasta Gdyni.AZBEST


Dofinansowanie inwestycji związanej z usuwaniem azbestu przysługuje w wysokości odpowiadającej sumie:
 + 90% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych nie przekraczających 20 000 zł,
 + 75% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 20 000 zł jednak nie przekraczających łącznie 40 000 zł,
 + 60% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 40 000 zł.
Łączna wartość dotacji nie może przekroczyć 50 000 zł.

skorzystaj z kalkulatora

Kosztem kwalifikowanym tej inwestycji jest koszt demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Oznacza to, że w przypadku wymiany dachu, pokrytego azbestem lub elewacji zawierającej azbest – koszt nowego dachu lub elewacji nie podlega dofinansowaniu. Musi być pokryty we własnym zakresie.


Dodatkowe informacje i dokumenty, w tym wzór wniosku oraz opis załączników, znajdują się tutaj.KANALIZA

Dofinansowanie inwestycji związanej z likwidacją szamba następuje w formie jednorazowej dotacji w wysokości iloczynu kwoty 100 zł i długości bieżącej wykonanego przykanalika, wyrażonej w metrach, mierzonego od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku. Dodatkowo dofinansowywane jest 70% kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy w przypadku, gdy inwestycja wymaga instalacji takiego urządzenia.


Dodatkowe informacje i dokumenty, w tym wzór wniosku oraz opis załączników, znajdują się tutaj.

 

*    *    *DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


W przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się przedsiębiorca, przyznanie dotacji następuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy de minimis, przy czym w skali roku dla przedsiębiorców przeznacza się nie więcej niż 10% wszystkich środków przeznaczonych na udzielanie dotacji.


*    *    *

Uchwała Nr XI/215/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych