Aktualności

Zakaz palenia śmieci w domowych piecach

Zakaz spalania śmieci w domowych piecach

Miasto Gdynia poprzez firmy wywozowe zapewnia w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiór z nieruchomości każdej ilości praktycznie wszystkich odpadów komunalnych (więcej o tym tutaj http://www.wyrzucam.to/), dlatego spalanie śmieci w piecach w celu obniżenia rachunku na śmieci jest nieuzasadniony, a dym ze spalanych w domowych piecach śmieci ma duszący zapach oraz zawiera substancje wysoko szkodliwe dla zdrowia i środowiska, tj.: rakotwórcze pyły zanieczyszczenie metalami ciężkimi, dioksyny i furany.


Spalane w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego, przyczyniając  się do pożaru domu.


Biorąc powyższe pod uwagę zakazane jest spalanie w domowych piecach m. in.:

  • przedmiotów z tworzyw sztucznych, w tym plastikowych butelek i innych plastikowych opakowań, 
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
  • opakowań po rozpuszczalnikach, farbach i lakierach.


Zgodnie z treścią Rozporządzenia Min. Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016r. poz. 93) w domowych piecach dozwolone jest spalanie m. in.:

  • papieru i tektury,
  • nie zanieczyszczonego drewna.


Gdy wydobywający się z komina dym budzi podejrzenia, że w piecu spalane są odpady, należy poinformować o tym Straż Miejską w Gdyni (bezpłatny nr tel. 986, straz_miejska@gdynia.pl). Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gdyni mają prawo (posiadają stosowne upoważnienie) do wejścia na prywatną nieruchomość i skontrolować, jakie materiały są spalane w piecu. W szczególności funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gdyni uprawnieni są do (podstawa prawna: art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska):

  • wstępu do domu w godzinach od 6 do 22;
  • przeprowadzania badań lub wykonywania czynności kontrolnych w celu ustalenia, jakie materiały są spalane w piecu;
  • żądania informacji ustnych, okazania dokumentów i udostępnienia wszystkich miejsc mających związek z problematyką kontroli.


Osoba uniemożliwiająca wykonanie funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Gdyni powyższych czynności naraża się na karę pozbawienia wolności do lat 3 (podstawa prawna: art. 225 Kodeksu karnego).


Mandat za spalanie śmieci w domowym piecu może wynieść do 500 zł. Odmowa jego przyjęcia skutkuje skierowaniem sprawy do sądu, gdzie sąd może orzec karę spędzenia 30 dni w areszcie lub grzywnę do 5 000 zł, przy czym obwiniony pokrywa także koszty postępowania sądowego.