Aktualności

Spotkajmy się na Babich Dołach

W poniedziałek, 13 czerwca, zapraszamy wszystkich mieszkańców Babich Dołów z okolic ul. Rybaków do rozmowy o najpilniejszych potrzebach tej części Gdyni.

Babie Doły są jednym z sześciu obszarów, dla których opracowany zostanie gdyński Gminny Program Rewitalizacji.
To najbardziej północna i najmniejsza pod względem liczby mieszkańców dzielnica Gdyni. Propozycja objęcia jej fragmentu wsparciem rewitalizacyjnym wyszła od mieszkańców podczas konsultacji projektu uchwały - i została uznana za zasadną. Na obszarze rewitalizacji mieszka ok. 100 osób, teren obejmuje historyczny, XIX-wieczny folwark składający się m.in. z pałacu, czworaków i pozostałości po założeniu parkowym. Obecnie zabudowania te stanowią własność komunalną. Dodatkowo w granicę obszaru rewitalizacji włączono tereny klifu o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Obszar jest w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.

Wskaźniki, które najbardziej odbiegają tu od średniej miejskiej i średniej wojewódzkiej to przede wszystkim: liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tysiąc ludności, liczba przestępstw na 1 tys. ludności, a także poziom dochodów ludności.

Okazją do rozmowy z mieszkańcami z okolic ul. Rybaków o potrzebach tej części Gdyni będzie spotkanie, które w poniedziałek, 13 czerwca, w godzinach 16-18 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 53.
Warto wziąć udział w dyskusji - pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni wyjaśnią ideę rewitalizacji, przedstawią ramowy kalendarz działań zaplanowanych w mieście, przyjmą uwagi i sugestie mieszkańców Babich Dołów.

Mapę terenu, który objąć ma rewitalizacja, można znaleźć tu:

http://www.gdynia.pl/rewitalizacja/8607_112309.html

Więcej informacji:
Agnieszka Jurecka
Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98
tel. 58 698 23 05
a.jurecka@lis.gdynia.pl

Babie Doły