Aktualności

Są pieniądze dla wspólnot mieszkaniowych. Można się zgłaszać do partnerstwa

Jeszcze do 17 stycznia 2017 wspólnoty mieszkaniowe z Witomina-Radiostacji, Oksywia oraz osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, których nieruchomości są zlokalizowane w obszarze rewitalizacji, mogą składać swoje oferty w otwartym naborze Partnerów do projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Oferty te mogą umożliwić realizację wybranych prac remontowych w ramach procesu rewitalizacji zaplanowanego dla tych trzech dzielnic w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Możliwość udziału w otwartym naborze ofert jest pokłosiem spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w trakcie przygotowań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni w celu identyfikacji potrzeb różnych grup interesariuszy. Witomino-Radiostacja, Oksywie oraz osiedle Zamenhofa-Opata Hackiego to dzielnice, w których zlokalizowane są budynki wspólnot mieszkaniowych wymagające różnego rodzaju prac remontowych przy zaangażowaniu środków publicznych oraz prywatnych. Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji mają na celu wsparcie wspólnot mieszkaniowych w taki sposób, aby zwiększyć zaangażowanie mieszkańców we wspólne inicjatywy na rzecz najbliższego otoczenia - wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych oraz otaczającej przestrzeni.

Warunkiem udziału w naborze jest złożenie do dnia 17 stycznia 2017 roku formularza oferty według wzoru określonego dla każdego z trzech podobszarów rewitalizacji w ogłoszeniach o naborze. Ogłoszenia te, wraz ze szczegółowymi warunkami naboru, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych pod wskazanymi poniżej adresami:

Otwarty nabór na Partnerów dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - wspólnot mieszkaniowych z podobszaru rewitalizacji obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja (http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8663_119058.html)

Otwarty nabór na Partnerów dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - wspólnot mieszkaniowych z podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie - rejon dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza (http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8663_119059.html)

Otwarty nabór na Partnerów dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - wspólnot mieszkaniowych z podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia - rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego (http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8663_119060.html)