Aktualności

Kluczowe przedsięwzięcia zaplanowane w ramach rewitalizacji

Gotowy jest już projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. W środę, 11 stycznia 2017, rozpoczną się konsultacje społeczne dokumentu zawierającego propozycje działań, które miałyby być prowadzone na sześciu obszarach:
1. w zachodniej części Witomina-Radiostacji
2. w rejonie ulic Zamenhofa - Opata Hackiego na Chyloni
3. w rejonie dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza
4. w części dzielnicy Chylonia - osiedle Meksyk
5. w części dzielnicy Leszczynki - tzw. Pekin
6. w rejonie ul. Rybaków na Babich Dołach

Zaplanowane przedsięwzięcia mają zarówno charakter inwestycyjny, jak i społeczny. Ich cel to z jednej strony poprawa jakości życia mieszkańców, z drugiej wykorzystanie potencjału każdego z tych obszarów na rzecz rozwoju miasta.

Oto kluczowe przedsięwzięcia w poszczególnych podobszarach rewitalizacji

Zachodnia część dzielnicy Witomino-Radiostacja

Utworzenie centrum sąsiedzkiego z bogatą ofertą usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy
Infrastruktura społeczna umożliwiająca prowadzenie działań „miękkich", inicjatyw angażujących mieszkańców. Ideą funkcjonowania tego miejsca będzie budowanie związków z dzielnicą oraz kształtowanie lokalnej tożsamości mieszkańców Witomina.

Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych
Zmiany w wyglądzie i funkcji przestrzeni międzyblokowych, ale też w organizacji ruchu w części Witomina-Radiostacji ograniczonej ulicami Rolniczą i Chwarznieńską, uczynią to miejsce bardziej przyjaznym dla pieszych, kierowców i rowerzystów.
Wypracowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących stref odpoczynku i małej architektury pozostawione zostanie mieszkańcom.

Rozbudowa ulicy Nauczycielskiej
Dopełnieniem inwestycji, które w zachodniej części Witomina-Radiostacji mają zwiększyć atrakcyjność i dostępność funkcji społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych są działania zwiększające poprawę wybranych elementów układu komunikacyjnego oraz przestrzeni publicznej.

Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnych społeczności
Poszerzenie oferty wsparcia rodzin mieszkających w obszarze rewitalizacji. Proponowane rozwiązania mają doprowadzić do realnej pozytywnej zmiany w ich funkcjonowaniu.

Partycypacja społeczna i inicjatywy lokalne w procesie rewitalizacji
Realizacja działań społecznych angażujących mieszkańców w bezpośrednie uczestnictwo w rewitalizacji dzielnicy oraz wypracowanie przy ich udziale satysfakcjonujących rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych.

Wsparcie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych na rzecz remontów budynków wielorodzinnych i zagospodarowania przestrzeni wokół nich
Wsparcie zlokalizowanych na osiedlu wspólnot mieszkaniowych tak, by wykorzystując dofinansowanie ze środków europejskich mogły przeprowadzić prace remontowe oraz zagospodarowywać przestrzenie wokół bloków w sposób estetyczny i zachęcający do korzystania z nich przez mieszkańców.

Rozwój terenów rekreacyjnych i sportowych w sąsiedztwie SP nr 35 oraz zagospodarowanie fragmentów lasu w obrębie głównych wejść do niego
Wykorzystanie potencjału, jakim jest sąsiedztwo lasu dzięki stworzeniu nowej infrastruktury rekreacyjnej. Będzie odpowiadała potrzebom różnych grup użytkowników w ramach specjalnie zaprojektowanych stref tematycznych.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych mieszkalnych budynków komunalnych oraz towarzyszące jej remonty w budynkach komunalnych

Część dzielnicy Chylonia - rejon ulic Ludwika Zamenhofa-Opata Hackiego

Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnych społeczności
Działania o charakterze „miękkim" rozszerzające dotychczasowe możliwości wsparcia i aktywizacji mieszkańców osiedla.

Partycypacja społeczna i inicjatywy lokalne w procesie rewitalizacji
Dalsze stałe aktywizowanie mieszkańców, angażowanie ich w prowadzone przedsięwzięcia i zachęcanie do inicjowania własnych inicjatyw. Bazą do tego typu pracy z lokalną społecznością będą doświadczenia zdobyte na osiedlu ZOH.

Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego i św. Mikołaja wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
Powstanie kanalizacja deszczowa, która odprowadzi wody opadowe do rzeki Chylonki, co zatrzyma doświadczane przez mieszkańców zalewanie budynków i przestrzeni wokół nich. W ramach tych samych prac zostaną wybudowane nowe jezdnie i chodniki oraz wyznaczone nowe miejsca parkingowe.

Zagospodarowanie przestrzeni między ul. Zamenhofa oraz Opata Hackiego wraz z rozbudową ul. Zamenhofa
Stworzenie przestrzeni wypoczynku; ciągów pieszych, zieleni oraz placów zabaw i miejsc rekreacji. Przebudowa układu drogowego w sposób zaplanowany z mieszkańcami. Zapewnienie dojazdów do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi dostępnymi z ulicy Opata Hackiego i Zamenhofa.

Utworzenie centrum sąsiedzkiego z bogatą ofertą usług społecznych oraz dzielnicowej mediateki
Kontynuacja rewitalizacji prowadzonej na osiedlu Zamenhofa-Opata Hackiego od 2008 roku zakłada rozwój funkcji społeczno-kulturalnych poprzez utworzenie centrum sąsiedzkiego, którego elementem będzie nowoczesna mediateka oraz przestrzeń dla prowadzenia działań przez lokalne organizacje pozarządowe, Radę Dzielnicy i grupy mieszkańców. Powstanie w ramach przebudowy budynku przy ulicy Opata Hackiego 33.

Wsparcie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych na rzecz remontów budynków wielorodzinnych i zagospodarowania przestrzeni wokół nich
Wsparcie zlokalizowanych na osiedlu wspólnot mieszkaniowych tak, by wykorzystując dofinansowanie ze środków europejskich mogły przeprowadzić prace remontowe oraz zagospodarowywać przestrzenie wokół bloków.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych mieszkalnych budynków komunalnych obejmująca między innymi docieplenie i dostarczenie do mieszkań ciepłej wody oraz towarzyszące remonty w budynkach komunalnych

Część dzielnicy Oksywie - rejon dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza

Utworzenie domu sąsiedzkiego
Adaptacja istniejącego budynku przy ulicy Śmidowicza 49 (dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu) oraz jego otoczenia do szerokiej gamy nowych funkcji społecznych realizowanych na rzecz mieszkańców północnych dzielnic Gdyni. Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców i aktywności grup sąsiedzkich i organizacji pozarządowych.

Rozwój przestrzeni publicznej i przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie centrum dawnej wsi Oksywie
Zmianom przestrzennym fragmentu dawnej wsi Oksywie w obrębie skrzyżowania ulic Pułkownika Dąbka, Bosmańskiej, Dickmana oraz ulicy Kępa Oksywska towarzyszyć będzie przywracanie historycznego charakteru tej części Gdyni. Powstanie przestrzeń publiczna integrująca mieszkańców Oksywia.

Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnych społeczności
Uzupełnienie dotychczas prowadzonych działań o nowe elementy, poprawiając w ten sposób sytuację mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Partycypacja społeczna i inicjatywy lokalne w procesie rewitalizacji
Angażowanie mieszkańców w działania rewitalizacyjne, by projektowane rozwiązania w sposób jak najbardziej pełny odpowiadały ich oczekiwaniom. Bazą będą działania już prowadzone na Oksywiu.

Integracja komunikacyjna Oksywia Dolnego i Górnego

Utworzenie bezpiecznego i wygodnego traktu pieszego oraz parku leśnego pomiędzy ul. Żeglarzy i Bosmańską. Budowa połączenia pieszego Oksywia Dolnego z Centrum dzielnicy wzdłuż ulicy Arciszewskich.

Wykorzystanie potencjału gospodarczego oraz poprawa warunków życia w obrębie Osady Rybackiej
Poprawa dostępności i atrakcyjności nowo utworzonych miejsc wypoczynku i rekreacji w okolicy oksywskiego klifu i bulwaru. Stworzenie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury na terenach rekreacyjnych.

Wsparcie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych na rzecz remontów budynków wielorodzinnych i zagospodarowania przestrzeni wokół nich
Wsparcie wspólnot mieszkaniowych tak, by wykorzystując dofinansowanie ze środków europejskich mogły przeprowadzić prace remontowe oraz zagospodarowywać przestrzenie wokół bloków.

Remonty i zagospodarowanie przestrzeni wokół mieszkalnych budynków komunalnych
Szeroko zakrojone działania realizowane na rzecz poprawy warunków bytowych mieszkańców budynków komunalnych w obrębie ulicy Żeglarzy oraz ulicy Dickmana zostały zaplanowane na przestrzeni kilku lat i będą realizowane przy bezpośrednim zaangażowaniu lokatorów mieszkań w tych budynkach.

Część dzielnicy Leszczynki - wzgórze Pekin

Program osłonowy zabezpieczający przed bezdomnością i wykluczeniem społecznym
Grunty na Wzgórzu Orlicz-Dreszera mają prywatnych właścicieli. Nie ma możliwości prowadzenia - wbrew ich woli - działań zmierzających do poprawy warunków życia osób mieszkających na tym terenie. Postępująca z roku na rok degradacja budynków stwarza coraz częściej zagrożenie dla życia mieszkańców, zaś katastrofalne warunki sanitarne odbijają się na ich zdrowiu. Bardzo wysokie jest również deklarowane przez mieszkańców poczucie zagrożenia. W grę wchodzi zarówno obawa przed zdarzeniami kryminalnymi, jak i przed utratą dachu nad głową. W ramach rewitalizacji miasto wdroży program osłonowy dedykowany mieszkańcom Pekinu. W jego ramach wypracowywane będą sposoby poprawy sytuacji życiowej mieszkańców, a także tam gdzie to konieczne, udzielane będzie przez MOPS wsparcie finansowe. W efekcie tych działań mieszkańcy uzyskają możliwość zabezpieczenia swoich potrzeb mieszkaniowych w innych części miasta, na lepszych - spełniających standardy cywilizacyjne - warunkach. Miasto zapewni w tym zakresie wszechstronne wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Babie Doły - rejon ulicy Rybaków

Rozwój terenów rekreacyjnych
Wykorzystania potencjału rekreacyjnego Babich Dołów przy uwzględnieniu specyfiki
i lokalnego charakteru dzielnicy. Stworzenie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury na terenach rekreacyjnych. Utworzenie tras spacerowych w obrębie klifu.

Stworzenie w ramach utworzonego na Oksywiu Centrum Usług Społecznych oferty odpowiadającej na potrzeby mieszkańców Babich Dołów
Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej
Stały kontakt z mieszkańcami i zachęcanie ich do inicjowania przedsięwzięć, które będą integrowały osoby mieszkające na obszarze rewitalizacji. Wskazywanie możliwości działania i stwarzanie warunków do skutecznego wprowadzania pomysłów w życie.

Sukcesywna poprawa stanu technicznego budynków komunalnych w obrębie zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże
Z uwagi na szczególną wartość historyczną poprawa stanu technicznego budynków komunalnych przy ulicy Rybaków będzie prowadzona w oparciu o kompleksową koncepcję rewaloryzacji zespołu dworsko-folwarcznego. Prace będą prowadzone sukcesywnie na przestrzeni lat, angażując i zwiększając aktywność mieszkańców tej części dzielnicy.

Bezpośrednie dojście do plaży w obrębie ulicy Zielonej
Dostęp do plaży z pętli autobusowej Babie Doły możliwy będzie dzięki wytyczeniu i zabezpieczeniu trasy spacerowej powiązanej z podobnymi szlakami w obrębie klifu.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulicy Rybaków
Uzbrojenie terenów w tym rejonie ma na celu rozwój przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego funkcji mieszkalnych i rekreacyjnych.

Cześć dzielnicy Chylonia - osiedle Meksyk

Realizacja elementów podstawowego układu drogowego w obrębie osiedla
Inwestycja w pierwszej kolejności obejmie ulicę stanowiącą oś osiedla i tutejszego układu komunikacyjnego - połączenie ul. Hutniczej z dworcem Gdynia Chylonia. Dziś korzysta z niej przeważająca część mieszkańców Meksyku, poprawa jej stanu odciąży wąskie drogi osiedlowe.

Budowa pętli autobusowej w sąsiedztwie przejścia podziemnego Gdynia Chylonia
Planowana inwestycja będzie ważną i reprezentacyjną przestrzenią publiczną wykorzystywaną każdego dnia zarówno przez mieszkańców osiedla, jak i mieszkańców Gdyni. Powstanie pętli wpisuje się w szerszy plan rozwoju infrastruktury wysokiej jakości.

Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej
Aktywizacja mieszkańców i wskazanie możliwych działań, w efekcie czego wzrośnie ich zainteresowanie sprawami swojego najbliższego osiedla i wzajemna integracja. Wspólne wypracowywanie rozwiązań, które będą odpowiedzią na zgłaszane potrzeby.

Utworzenie terenu rekreacyjnego, z którego korzystać będą mieszkańcy dzielnicy
Utworzenie brakującego obecnie na Meksyku atrakcyjnie zagospodarowanego miejsca na świeżym powietrzu, wyposażonego w urządzenia rekreacyjne, w którym czas mogliby spędzać wszyscy mieszkańcy osiedla. To, jak taki teren miałby wyglądać, zostanie określone w wyniku rozmów z poszczególnymi grupami mieszkańców.