Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni

Informacje ogólne o projekcie

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Beneficjent:

Gmina Miasta Gdyni

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków:
Gdyńskie Centrum Sportu

Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 30 065 336,31 zł.
Koszty kwalifikowalne: 29 131 763,43 zł.
Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kwota dofinansowania: 24 761 998,91 zł.
Koszty niekwalifikowalne: 933 572,88 zł.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0020/16-00 została zawarta dnia 20.03.2017 r.