Informacje ogólne o projekcie

Informacje ogólne o projekcie
Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej OMG-G-S".

Beneficjent:

Gmina Miasta Gdyni

Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 13 189 363,21 zł
Koszty kwalifikowalne: 12 489 363,21 zł
Poziom dofinansowania: 59,12 % kosztów kwalifikowalnych projektu
Kwota dofinansowania: 7 383 391,89 zł
Koszty niekwalifikowalne: 700 000,00 zł

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10. Energia, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.