Informacje o inwestycji

Opis infrastruktury i koniecznych prac


PRZYGOTOWANIA ORGANIZACYJNE

 1. opracowanie ekspertyz i dokumentacji projektu dotyczących różnych wariantów realizacji inwestycji (zrealizowane);
 2. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zrealizowane);
 3. wykupy terenu pod budowę - 49 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 37 063 m2 (zrealizowane);
 4. uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych, w tym sześciu pozwoleń na poszczególne elementy budowy (zrealizowane);
 5. wybór podmiotu odpowiedzialnego za nadzór inwestorski i nadzór autorski w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych (zrealizowane);
 6. wybór wykonawcy robót w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych. (ogłoszono przetarg w dniu 30.01.2006 r).
Projekt "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap" obejmuje realizację następującego zakresu rzeczowego robót:

 • Przygotowanie terenu, obejmujące:
  1. wycinki drzew na odcinku miejskim (zrealizowane);
  2. roboty ziemne: wykopy i nasypy wraz z umocnieniami skarp;
  3. usunięcie kolizji z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym: przełożenie sieci wodociągowej, budowę kanału sanitarnego, przebudowę linii energetycznych SN i n.n., przebudowę sieci teletechnicznej, sieci ciepłowniczej, gazociągu;
  4. roboty rozbiórkowe;
  5. budowę dróg tymczasowych z płyt żelbetowych.

 • Roboty budowlane, obejmujące następujący zakres rzeczowy :
  1. dwie jezdnie jednokierunkowe, dwupasmowe o długości jezdni prawej 2728 m, jezdni lewej 2736 m (GP 2/2, nacisk 11,5 ton na oś) oraz szerokości 7,0 m z pasem rozdziału szerokości 3,0 m;
  2. łącznica wjazdowa z ul. Morskiej, jednopasmowa;
  3. łącznica zjazdowa na ul. Morską, dwupasmowa z poszerzeniem na wlocie do ul. Morskiej do trzech pasów ruchu;
  4. podwójny pas wyłączenia z lewej jezdni obwodnicy oraz łącznica wjazdowa z obwodnicy na Trasę Kwiatkowskiego;
  5. pojedynczy pas włączenia w prawą jezdnię obwodnicy oraz łącznica wyjazdowa z Trasy Kwiatkowskiego na obwodnicę;
  6. trzy wiadukty drogowe, z tego WD-1 i WD-2 montowane metodą nasuwania podłużnego o następujących parametrach:
   • WD-1 - 5 przęseł o rozpiętości 55,0+80.0+80,0+80,0+55,0m; szerokość całkowita 9,1 m, szerokość jezdni 7,0 m; przyczółki masywne monolityczne z betonu zbrojonego, podpory środkowe (4 szt.) niezależne jednosłupowe filary dla każdej z jezdni (L i P); wysokości poszczególnych filarów odpowiednio od 10,2 m do 14,3 m,
   • WD-2 - 5 przęseł o rozpiętości 55,0+80,0+80,0+80,0+55,0 m; szerokość całkowita 9,1 m, szerokość jezdni 7,0 m; przyczółki masywne monolityczne z betonu zbrojonego, podpory środkowe (4 szt.) niezależne jednosłupowe filary dla każdej z jezdni (L i P); wysokości poszczególnych filarów wynoszą odpowiednio od 12,2 m do 30,0 m,
   • WD-3 z przyczółkiem nad Obwodową Trójmiasta w ciągu łącznicy wjazdowej; 4 przęsła o rozpiętości 28,0+36,0+48,0+32,0 m; szerokość całkowita 9,55 m, szerokość jezdni 7,0 m; przyczółki masywne monolityczne z betonu zbrojonego, podpory środkowe (3 szt.) składające się z dwóch słupów o przekroju spłaszczonego koła z górnym oczepem.
  7. oświetlenie Trasy (na jezdni lewej i prawej) w części przebiegającej przez tereny zabudowy miejskiej oraz na węźle z Obwodową Trójmiasta, w tym budowa stacji transformatorowej z linią zasilającą SN,
  8. dwa mury oporowe o łącznej długości 224 m, w zależności od różnicy poziomów jako ściany wspornikowe utwierdzone w podłożu gruntowym lub jako konstrukcje płytowo-kątowe o zróżnicowanej grubości od 30 do 85 cm,
  9. trzy przejazdy gospodarcze o łącznej długości 51,2 m (9,8+19,6+21,8 m),
  10. kładka pieszo-jezdna o długości 57,3 m i szerokości 6,0 m, zlokalizowana nad Trasą; konstrukcja nośna kładki - łuk żelbetowy oparty na fundamentach posadowionych bezpośrednio, pomost kładki żelbetowy,
  11. droga dojazdowa do zbiornika retencyjnego,
  12. leśna droga gospodarcza klasy "D",
  13. układ drogowy ulic przystosowany do zmian wynikających z budowy Trasy wraz z przebudową i budową uzbrojenia podziemnego, obejmujący ulicę Orlicz-Dreszera (droga lokalna "L", o szerokości 6 m, długości 615 m wraz z drogą dojazdową od ulicy Morskiej do budynków przy ulicy Orlicz-Dreszera nr 22-28), drogę gospodarczą (droga dojazdowa "D" o szerokości 5 m, długości 364 m) i ulicę Leszczynki (droga dojazdowa "D" o szerokości 5 m, długości 416 m).

 • Remont istniejących obiektów inżynierskich i dostosowanie do aktualnych standardów:
  1. modernizacja istniejącej części Estakady Kwiatkowskiego nad ul. Morską - odcinek od przęsła nr 1 do przęsła nr 16 o długości 345 m (podniesienie nośności do klasy B),
  2. prace wykończeniowe istniejącego pod Trasą Kwiatkowskiego tunelu dla pieszych o rozpiętości 4,50 m i tunelu przełazowego dla instalacji i kabli o rozpiętości 2,60 m,
  3. remont muru oporowego o długości 30 m.

 • Budowa infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska:
  1. budowa systemu odwodnienia - kanalizacja deszczowa odprowadzającej wody opadowe z korpusu drogi w kierunkach do ulicy Morskiej i Obwodowej Trójmiasta,
  2. budowa czterech zbiorników retencyjnych wraz z separatorami do podczyszczania wód opadowych, trzy zbiorniki prefabrykowane żelbetowe, czwarty zbiornik terenowy otwarty,
  3. budowa czterech nowych przepustów drogowych o łącznej długości 210,5 m oraz przedłużenie istniejących na węźle z Obwodową.

 • Instalacja urządzeń i wykonanie prac służących ochronie środowiska i zabezpieczających mieszkańców przed uciążliwościami związanymi z budową i eksploatacją Trasy :
  1. instalacja około 1520 m ekranów akustycznych na odcinku sąsiadującym z zabudową mieszkaniową,
  2. wykonanie urządzeń antywibracyjnych chroniących przyległe budynki mieszkalne,
  3. wymiana okien na dźwiękoszczelne w budynkach bezpośrednio przyległych do Trasy w niezbędnym zakresie,
  4. nasadzenie drzew, krzewów i urządzenie trawników,
  5. umocnienie skarp głębokich wykopów biomatą (dla skarp o pochyleniu 1:1,5) oraz geomatą (skarpy o pochyleniu 1:1),
  6. ochrona ściany lasu przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zagęszczenie ściany lasu od strony Trasy poprzez właściwe gatunkowo dosadzenia,
  7. budowa odgrodzenia na odcinku leśnym, zabezpieczającego zwierzęta przed wtargnięciem na jezdnię,
  8. instalacja na wiaduktach ekranów antyrozbryzgowych,
  9. budowa przepustu pod Trasą Kwiatkowskiego o długości 41,5 m spełniającego wymagania przejścia tunelowego dla małych zwierząt.