Cel, zakres i rezultaty projektu

Cel, zakres i rezultaty projektu


Cel projektu
Celem projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” jest poprawa efektywności energetycznej siedemnastu budynków użyteczności publicznej poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej.
 
Zakres rzeczowy i harmonogram
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej  siedemnastu budynków użyteczności publicznej w tym szesnastu budynków placówek oświatowych oraz budynku zespołu placówek specjalistycznych na terenie Gdyni w celu poprawy ich efektywności energetycznej.
 
Projekt realizowany będzie w latach 2017-2021. Prace budowlano - montażowe w budynkach objętych projektem zaplanowano na lata 2018-2021 i podzielono na 4 etapy:

 • 2018 rok – roboty dotyczące budynków: Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22, Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Chabrowej 43, Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5,
  Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5, Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Leopolda Staffa 10;
 • 2019 rok – roboty dotyczące budynków: Zespołu Szkół Nr 6 przy ul. Wrocławskiej 52, Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8, Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Chylońskiej 227, Gimnazjum nr 4 przy ul. Okrzei 6;
 • 2020 rok – roboty dotyczące budynków: Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Stawnej 4 – 6, Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Admirała Porębskiego 21, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55, Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48, Zespołu Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65;
 • 2021 rok – roboty dotyczące budynków: VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mikołaja Kopernika 34, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Wolności 22 b, Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54.
Zakres prac modernizacyjnych w poszczególnych budynkach użyteczności publicznej objętych projektem wynika ściśle z przeprowadzonej uprzednio analizy możliwych rozwiązań w ramach sporządzonych audytów energetycznych i  będzie obejmował, w zależności od budynku, m.in.:
 •  przyłączenie budynków do m.s.c. o wysokich parametrach wraz z budową węzłów cieplnych
  (ZS nr 10, ZS nr 7, SP nr 34),
 • modernizację systemów grzewczych, w tym: wymianę węzłów cieplnych, instalacji c.o. i grzejników wraz z regulacją i monitoringiem zużycia energii, modernizację c.w.u.,
 • montaż pompy ciepła do przygotowania c.w.u. w Gim. nr 4 i SP nr 21 oraz absorpcyjnych gazowych pomp ciepła i gazowych kotłów kondensacyjnych w ZSO nr 2 i ZS nr 6,
 • wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • docieplenie: ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i podziemnych, stropów piwnic, stropodachów (z wymianą pokrycia dachowego,
 • usprawnienie wentylacji mechanicznej,
 • montaż turbiny wiatrowej przy ZSCHiE,
 • montaż paneli fotowoltaicznych na dachach 16 budynków,
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przewodami i automatycznej regulacji oświetlenia w 16 budynkach,
 • wymianę źródeł światła w 16 budynkach.
Ponadto, w 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla planowanego zakresu rzeczowego projektu. W trakcie projektu pełniony będzie nadzór autorski oraz inwestorski. Prowadzone będą działania informacyjno – promocyjne.
 
Efekty realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 17

Wskaźniki rezultatu:
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 4 153,72 ton równoważnika CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 13 632 951,91 kWh/rok.

W wyniku kompleksowych działań efektywność energetyczna 17 budynków gminnych zostanie znacznie poprawiona. Spowoduje to istotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania obiektów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, jak również obniżenie zużycia energii elektrycznej. Nastąpi wzrost wykorzystania OZE do przygotowania energii cieplnej i elektrycznej. W efekcie planowana roczna oszczędność w zużyciu energii pierwotnej w 17 zmodernizowanych energetycznie budynkach wyniesie łącznie 13 632 951,91 kWh (średnia oszczędność - 58,91 %). Tym samym projekt przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych – szacowany roczny spadek wyniesie łącznie 4 153,72 ton równoważnika CO2 (średnie zmniejszenie - 57,99 %), a pyłu PM10 265,36 kg (średnie zmniejszenie - 56,77%).
Projekt wpłynie pozytywnie na jakość powietrza na terenie Miasta Gdynia, dzięki czemu poprawi się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Przeprowadzone kompleksowe działania termomodernizacyjne polepszą warunki nauki i pracy bezpośrednich użytkowników modernizowanych obiektów, tj. ok. 11,2 tys. osób korzystających z budynków objętych projektem (uczniów, podopiecznych, nauczycieli i pozostałych pracowników). Ponadto, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów.