Cel zakres i rezultaty projektu

Cel, zakres i rezultaty projektu


Cele projektu

Celem projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni" jest poprawa efektywności energetycznej 14 wielorodzinnych budynków komunalnych mieszkalnych poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej.


Zakres rzeczowy oraz harmonogram realizacji projektu:
 
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej 14 budynków mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasta Gdyni, w których znajduje się łącznie 585 lokali komunalnych/socjalnych.
Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 i obejmuje budynki mieszkalne zlokalizowane w Gdyni przy następujących ulicach:
 • Zielonej 32 A, Zielonej 32 B, Wójta Radtkego 44, Ujejskiego 23, Zamenhofa 9, Zamenhofa 13, Opata Hackiego 31 - w 2017 r.,
 • Dickmana 38, Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8 - w 2018 r.,
 • Kołłątaja 44, Kalksztajnów 3, Kalksztajnów 11, Wileńskiej 93 - w 2019 r.
 
Zakres planowanych prac inwestycyjnych wynika ze sporządzonych audytów energetycznych i obejmuje, w zależności od budynku, m. in.:
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej o wysokich lub niskich parametrach (dotyczy jedenastu budynków),
 • budowę dwufunkcyjnych węzłów cieplnych,
 • montaż instalacji c.o. (wraz z grzejnikami) oraz c.w.u.,
 • montaż gazowej absorpcyjnej pompy ciepła (w przypadku budynku przy ul. Kalksztajnów 11),
 • wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • docieplenie: ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i podziemnych, stropów piwnicznych, stropodachów (z wymianą pokrycia dachowego),
 • montaż układu pomiarowego do bezpośredniego rozliczania z dostawcą ciepła w węźle cieplnym,
 • wprowadzenie indywidualnego opomiarowania c.o. poprzez ciepłomierze oraz c.w.u. poprzez wodomierze lub zastosowanie podziału ilości ciepła pobranego przez lokale mieszkalne poprzez podzielniki kosztów (w przypadku braku możliwości zainstalowania indywidualnego opomiarowania mieszkań).
Nad pracami modernizacyjnymi sprawowany będzie nadzór inwestorski.
Prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne projektu.


Efekty realizacji projektu

Wskaźniki produktu:
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 14
 • Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 585
Wskaźniki rezultatu:
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 589,20 ton równoważnika CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 4 421 709,82 kWh/rok
W wyniku kompleksowych działań termomodernizacyjnych oraz zmiany źródeł ciepła efektywność energetyczna 14 gminnych budynków mieszkalnych zostanie znacznie poprawiona. Spowoduje to istotne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania obiektów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i w efekcie zużycia energii pierwotnej. Planowana roczna oszczędność w zużyciu energii pierwotnej w budynkach wyniesie łącznie 4 421 709,82 kWh (zmniejszenie zużycia w zależności od budynku wyniesie od 47,7% do 91,4%, średnio o ok. 75%). Tym samym projekt przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych – szacowany roczny spadek wyniesie łącznie 2 589,20 ton równoważnika CO2 (zmniejszy się średnio o 82%) a pyłu PM10 477,75 kg (średnie zmniejszenie 81%). W odniesieniu do poszczególnych budynków, największa redukcja emisji CO2 (ok. 98%), zostanie uzyskana w wyniku przeprowadzenia głębokiej modernizacji energetycznej budynku przy
ul. Kalksztajnów 11 wraz z wymianą źródła ciepła na gazowe (z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii - absorpcyjnej gazowej pompy ciepła).
Projekt wpłynie pozytywnie na jakość powietrza na terenie obszaru metropolitalnego, dzięki czemu poprawi się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym polepszą się warunki mieszkaniowe bezpośrednich użytkowników modernizowanych obiektów, tj. osób mieszkających w 585 lokalach komunalnych/socjalnych objętych projektem. Ponadto, zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach komunalnych wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów.