Cel, zakres i rezultaty projektu

Cel, zakres rzeczowy projektu i efekty realizacji

Stopka RPO WP 2014-2020 kolor

 

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb gospodarki.
Cel szczegółowy to utworzenie warunków zwiększenia efektywności i rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego w branżach priorytetowych dla rozwoju regionu.


Zakres rzeczowy projektu:

Zadanie 1. Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem pracowni kształcenia praktycznego.

Zadanie zrealizowane zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa i zrealizowane zostaną roboty budowlane obejmujące w szczególności:

 1. Przebudowę wraz z rozbudową budynku głównego;
 2. Przebudowę budynku istniejących warsztatów;
 3. Budowę nowego, czterokondygnacyjnego budynku nowych warsztatów, mieszczącego pracownie zawodowe wraz z zapleczami oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne, a także dźwig osobowy, połączonego funkcjonalnie z istniejącym budynkiem warsztatów;
 4. Zagospodarowanie terenu.

Na potrzeby pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych zakupione zostanie i zainstalowane wyposażenie, w tym:

 • pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, technik mechanik lotniczy,  technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa okrętowego, monter systemów rurociągowych, monter kadłubów okrętowych,
 • pomoce dydaktyczne pracowni nauki języków obcych zawodowych.

Zadanie 2. Budowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem pracowni kształcenia praktycznego

Zadanie zrealizowane zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa i zrealizowane zostaną roboty budowlane obejmujące w szczególności:

 1. Utworzenie nowych pracowni zawodowych, w tym budowa parterowego budynku pawilonu tzw. poligonu transportu kolejowego;
 2. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. Dostosowanie budynku głównego do wymogów przeciwpożarowych;
 4. Prace instalacyjne związane z realizacją planowanych działań.

Na potrzeby pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych zakupione zostanie i zainstalowane wyposażenie, w tym:

 • pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik logistyk, technik spedytor,
 • pomoce dydaktyczne pracowni nauki języków obcych zawodowych.


Zadanie 3. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych wraz z infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem pracowni kształcenia praktycznego

Zadanie zrealizowane zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa i zrealizowane zostaną roboty budowlane obejmujące w szczególności:

 1. Przebudowę istniejącego budynku Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, w tym przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych;
 2. Dobudowę nowego skrzydła budynku na potrzeby planowanych pracowni zawodowych;
 3. Zagospodarowanie terenu.

Na potrzeby pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych zakupione zostanie i zainstalowane wyposażenie, w tym:

 • pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik informatyk,
 • pomoce dydaktyczne pracowni nauki języków obcych zawodowych.

Zadanie 4.  Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych wraz z infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem pracowni kształcenia praktycznego.

Zadanie zrealizowane zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa i zrealizowane zostaną roboty budowlane obejmujące w szczególności:

 1. Utworzenie nowych oraz modernizację dotychczasowych pracowni zawodowych wraz z zespoleniem budynków, w tym przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie budynku głównego do wymogów przeciwpożarowych;
 2. Infrastrukturę techniczną (zagospodarowanie terenu).

Na potrzeby pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych zakupione zostanie i zainstalowane wyposażenie, w tym:

 • pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: kucharz, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej,
 • pomoce dydaktyczne pracowni nauki języków obcych zawodowych.


Zadanie 5. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych wraz z infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem pracowni kształcenia praktycznego.

Zadanie zrealizowane zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa i zrealizowane zostaną roboty budowlane obejmujące w szczególności:

 1. Utworzenie nowych pracowni zawodowych;
 2. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie budynku głównego do wymogów przeciwpożarowych.

Na potrzeby pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych zakupione zostanie i zainstalowane wyposażenie, w tym:

 • pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości,
 • pomoce dydaktyczne pracowni nauki języków obcych zawodowych.

Zadanie 6. Kształcenie ustawiczne.
W ramach projektu planuje się uruchomienie następujących kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, dla kwalifikacji: M.18 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 2. Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych,  w zawodzie: technik spedytor, dla kwalifikacji: A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu i A.29 Obsługa klientów i kontrahentów.
 3. Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, w zawodzie: technik chłodnictwa i klimatyzacji, dla kwalifikacji: E.30 Montaż, konserwacja i eksploatacja urządzeń i instalacji chłodniczych.
 4. Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, dla kwalifikacji: T.6 Sporządzanie potraw i napojów i T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 5. Zespół Szkól Administracyjno-Ekonomicznych, w zawodzie: technik ekonomista, dla kwalifikacji: A.36 Prowadzenie rachunkowości.

Dla kwalifikacji A.28 i T.6 kwalifikacyjny kurs zawodowych uruchomiony zostanie dwukrotnie w trakcie trwania projektu.

Zadanie 7. Promocja projektu.


Efekty realizacji projektu

Wskaźniki produktu:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego: 8 szt.
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 2 500 osób.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego: 2500 osób/rok.

W przebudowanych i rozbudowanych budynkach pięciu szkół zawodowych w Gdyni powstaną nowe i zostaną zmodernizowane istniejące pracownie i warsztaty, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Infrastruktura i wyposażenie szkół zawodowych dostosowane będzie do potrzeb kształcenia w kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionu branżach tj.:

 1. Transport, logistyka, motoryzacja.
 2. Przemysł morski.
 3. ICT i elektronika.
 4. Turystyka, sport i rekreacja.
 5. BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe.

W rezultacie realizacji projektu utworzone zostaną odpowiednie warunki do podniesienia jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb lokalnego i subregionalnego rynku pracy, w szczególności w zakresie umiejętności praktycznych, znajomości technik informacyjnych i języków obcych. Dysponowanie przez szkoły profesjonalnie wyposażonymi pracowniami oraz warsztatami umożliwi realizację podstaw programowych na wysokim poziomie, przeprowadzenie egzaminów zawodowych, a także uruchomienie kształcenia ustawicznego. Należy oczekiwać, iż zwiększona jakość i zakres kształcenia, w tym w nowych zawodach, spowoduje wzrost zainteresowania nauką w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Gdyni.

Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie oczekiwanym przez pracodawców. W efekcie zwiększone zostaną szanse uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy. Przyczyni się to do obniżenia poziomu bezrobocia w Gdyni i regionie, a tym samym zmniejszenia kosztów społecznych w zakresie wsparcia udzielanego osobom pozostającym bez pracy oraz ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych. Przystosowanie każdego budynku pięciu szkół zawodowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy) otworzy nowe możliwości zdobycia zawodu i wejścia na rynek pracy osobom z niepełnosprawnością.