Nauka

Szkoło, aplikuj do programu Erasmus+!

Erasmus+
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + rozpoczyna nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Budżet na działania w sektorze edukacji szkolonej w całej Europie zwiększy się w przyszłym roku o ok. 40%, a kwota przeznaczona na tę akcję w Polsce wyniesie ok. 16 mln euro.

Akcja skierowana jest wyłącznie do szkół, przedszkoli oraz ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki (erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/lista_szkol_2017_SE.pdf). Głównym celem akcji jest promowanie mobilności uczniów, a także zachęcenie do aplikowania tych placówek, które nie brały udziału w projektach finansowanych w ramach programu Erasmus +.

Nowe projekty będą miały uproszczone zasady finansowania, prostszy formularz wniosku. Szkoły mogą wziąć udział w akcji zarówno w roli koordynatorów składających wnioski, jak i w roli partnerów w projektach składanych do innych Narodowych Agencji w Europie.

Jak to działa?
Projekty współpracy szkół mają na celu rozwój współpracy międzyszkolnej wśród krajów Wspólnoty. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół we współpracy międzynarodowej, pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności. Poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów  promowane będą wartości związane z tolerancją i włączeniem społecznym.
Partnerstwa mogą się składać co najmniej z dwóch i najwyżej sześciu instytucji z co najmniej dwóch krajów programu.
Projekty mogą trwać minimum 12, maksimum 24 miesiące, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności uczniów.

W ramach projektów będą możliwe 4 typy działań:
krótkoterminowe wymiany grup uczniów,
długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych,
krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej,
długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia.

Szczegółowe informacje nt. działania i finansowania akcji „Partnerstwa współpracy szkół” można znaleźć na stronie: erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2 oraz w Przewodniku po programie Erasmus+ 2018 erasmusplus.org.pl/dokumenty.