Wyrzucam.to

Śmieci od nowa

Nadchodzą zmiany w zasadach gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych


Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowa ustawa całkowicie zmienia zasady odbierania odpadów i ich segregacji, a także pobierania opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca 2013r.

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców to:

  • właścicielem odpadów będzie gmina (gminy są właścicielem odpadów w wszystkich krajach „starej" Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Szwecji itd.),
  • brak umów pomiędzy mieszkańcami a firmami wywozowymi na odbiór odpadów (miasto Gdynia w drodze przetargu wyłoni wykonawcę, któremu określi zakres i standard usług wykonywanych na rzecz wszystkich właścicieli nieruchomości),
  • obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji zostanie przyjęty uchwała Rady Miasta Gdyni),
  • obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty na odbierane odpady na konto miasta Gdyni (miasto zapewni odbiór odpadów powstałych na nieruchomości),
  • odpady zebrane selektywnie odbierane taniej niż odpady zmieszane,

Ważne dla mieszkańców Gdyni - wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady!

W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady. Umowę z firmą wywozową należy wypowiedzieć w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.

Za pośrednictwem niniejszej strony oraz informacji w mediach (telewizja, radio, prasa) będziemy przekazywać Państwu informacje niezbędne do wdrożenia nowych zasad selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów na terenie miasta Gdyni.


Zachęcamy Państwa do przekazywania uwag i opinii na temat projektów uchwał oraz nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na adres: smieciodnowa@gdynia.pl