Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017, prowadzona przez Gminę Miasta Gdyni

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się 14 marca 2016 r., zgodnie z harmonogramem Zarządzenia Nr 4061/2016/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
 
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych  na rok szkolny 2016/2017.
 
 
Lp.
 
                 Rodzaj czynności
    Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
     Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1
2
3
4
  1
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
 
od 14 marca
2016 r.
do 15  kwietnia 2016 r.
    do godz. 15.00
 
 
 
 
 
od 30 maja
2016 r. do
01 czerwca 2016 r.
  do godz. 15.00
 
 
 
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 od 18 kwietnia 2016 r.
 do 22 kwietnia 2016 r.
 
 
od 07 czerwca 2016 r.
do 08 czerwca 2016 r.
 
 3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
 
 05 maja 2016 r.
  o godz. 12.00 
 
13 czerwca 2016 r.
o godz.12.00 
 4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 09 maja
2016 r.
do 13 maja
2016 r.
   do godz.15.00
od 13 czerwca 2016 r.
do 14 czerwca 2016 r.
    do godz.15.00
 5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 16 maja 2016 r.
 o godz. 12.00
 
15 czerwca 2016 r.
   o godz.12.00
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych, o ile szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, po terminie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

 
x
 
29 sierpnia 2016 r.
o godz.12.00
 
 
 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:
 
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 50 pkt,
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek - 40 pkt,
3)  niepełnosprawność kandydata - 30 pkt,
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 30 pkt,
5)  wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 30 pkt,
6)  objęcie kandydata pieczą zastępczą - 30 pkt,
7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 20 pkt,
8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 10 pkt.
 
Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:
 
1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,
6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.)
7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.