Przepisy lokalne

Przepisy lokalne dotyczące organizacji pozarządowych

Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Pobierz treść programu - plik do pobrania


Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Pobierz treść programu - plik do pobrania


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru oświadczenia członka Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.

Pobierz treść zarządzenia - plik do pobrania


Harmonogram otwartych konkursów ofert na rok 2017 - plik do pobrania

Harmonogram otwartych konkursów ofert na rok 2018 - plik do pobrania

Oferty składane w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych opiniowane są przez Komisje Oceniające na podstawie Karty Oceny Oferty


Wyjaśnienie dotyczące stosowanych w karcie stałych kryteriów oceny jakościowej znaleźć można w FAQ