Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia i orzeczeń o niepełnosprawności do 16 roku życia.

Wydawanie kart parkingowych - Więcej informacji kliknij tutaj


1. Pokój i godziny przyjęć:
ul. Grabowo 2
81-265 Gdynia
tel. 058 782-01-28
e-mail: pzon@mopsgdynia.pl

interesantów przyjmujemy w pokoju nr 26

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 -14.30

wtorek: 9.30 - 17.00


2. Wymagane dokumenty:


a.  wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności - czytelnie wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną;
b.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnione czytelnie w j. polskim)
- z drukiem zaświadczenia należy się zgłosić do lekarza, pod którego opieką znajduje się  wnioskodawca, aby dokonał   szczegółowego opisu stanu zdrowia,
- zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wypisania przez lekarza do dnia złożenia w PZON;
c.     kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (ORYGINAŁY DO WGLĄDU)
         w tym: - opinie lekarskie i konsultacje, - karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
    - opisy badań i prześwietleń, - wyniki testów, - opinie psychologiczne, pedagogiczne,
    - orzeczenia z innych organów (ZUS, MON, WKL, KRUS).

3. Opłaty - za wydanie orzeczenia nie pobiera się opłat
4. Termin odpowiedzi - rozpatrzenie sprawy wg KPA, tj. 30 dni
5. Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
6. Tryb odwoławczy - wg KPA
7. Uwagi:
Orzeczenie Powiatowego Zespołu poza ustaleniem niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zawiera wskazania dotyczące:
 1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego;
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 10. stwierdzenia, że niepełnosprawność osoby wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba zainteresowana lub opiekun dziecka może ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
W tym celu należy załączyć:
 • 1 aktualną fotografię 35 x 45 mm podpisaną na odwrocie;
 • 1 kserokopię orzeczenia o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 • okazać dowód osobisty
8. Komórki współpracujące:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Organizacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

9. Podstawa prawna:
Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
10. Dodatkowe informacje wnioski rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń
11. Druki:

 Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 r. ż.
  
 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 r. ż.
  
 Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do lat 16
  
 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla dziecka do lat 16
  
 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla dziecka do lat 16
  
 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby powyżej 16 r. ż.
  
    Wniosek o wydanie karty parkingowej