W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd W nocy z 20 na 21 września nastąpi zmiana w organizacji ruchu na ul. Podjazd
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Otwarty konkurs ofert: Zapewnienie, wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:
Część A - rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
Część B - pomocy społecznej
oraz zaprasza do składania ofert.


I. Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798
e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl


II. Obsługa merytoryczna konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 387
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.plIII. Rodzaj i termin realizacji zadania

1. Rodzaj zadania publicznego:
Zapewnienie wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni:
Część A - „Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami”
Część B - „Świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów”
na bazie lokalu przekazanego w użyczenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę


2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekroczyć 98 % kosztów finansowych realizacji całego zadania. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 2 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny może być wniesiony w następujący sposób:
a) ze środków finansowych oferenta, innych środków publicznych (np. dotacje), świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania lub
b) z wkładu osobowego, który stanowi pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy planowanych do zaangażowania przy realizacji zadania lub
c) z wkładu rzeczowego.


3. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 02 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.