Odpady

Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XVII/316/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 lutego 2012 roku


w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.05.236.2008 ze zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za:
  1) odebranie 1 m3 niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 163,30 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) brutto.
  2) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach miasta Gdyni w wysokości 32,40 zł (słownie: trzydzieści dwa złote i czterdzieści groszy) brutto/m3.

§ 2

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odebranie 1 m3 odpadów z makulatury, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów zielonych zebranych w sposób selektywny w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) brutto.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 4

Traci moc uchwała nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zmieniona uchwałą nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.