Lista podmiotów ubiegających się

Wykaz oferentów - program: od drzwi do drzwi

Wykaz oferentów przystępujących do konkursu na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5722/17/VII/P z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji programu „Od drzwi do drzwi".
Na konkurs wpłynęły oferty złożone przez:
1. Fundację „Adaptacja M&K" z siedzibą w Gdyni z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 149.964,16 zł
2. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnoprawnych „Transport bez Barier" z siedzibą w Gdyni z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 130.256,16 zł.