Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych


Problematyką osób niepełnosprawnych dotyczącą rehabilitacji zawodowej w Gdyni zajmuje się Wydział Polityki Gospodarczej – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości mające swoją siedzibę przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 08), tel. 58 668-20-22

Godziny przyjęć interesantów:  poniedziałek – piątek 8.00-16.00 gdzie można pobrać i złożyć wnioski oraz uzyskać informacje na temat:


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 2046 ze zm.]

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osoby niepełnosprawnej
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej może otrzymać osoba niepełnosprawna, która:      
-jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostaje w zatrudnieniu    
-nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel         
-nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON         
-nie zalega z opłacaniem w terminie podatków
Środki mogą być przyznane osobie niepełnosprawnej na podjęcie po raz pierwszy:       
-działalności w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej  
-działalności rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia         
-wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
albo
na ponowne podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej .
Osoba niepełnosprawna składa wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej do siedziby Prezydenta, właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania, określający:       

-wnioskowaną kwotę        
-rodzaj zamierzonej działalności        
-formę zabezpieczenia (poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej, weksel z poręczeniem wekslowym – tzw. awal, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika)   
-przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności         
-wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania (wydatki przeznaczone w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej)

Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 2046 ze zm.).

Osoba niepełnosprawna wnioskująca o wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej załącza do wniosku pisemną informację spółdzielni socjalnej o przyjęciu jej do spółdzielni socjalnej jako członka.

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty jego złożenia (pod warunkiem, że jest kompletny), po wcześniejszym sprawdzeniu pod względem rachunkowym oraz formalnym.
Oceny merytorycznej  wniosku dokonuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni, który bierze pod uwagę następujące kryteria:·        
-stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy        
-przygotowanie zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności – posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe        
-sytuację na lokalnym rynku pracy oraz szanse wnioskodawcy na podjęcie odpowiedniego zatrudnienia         
-stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia:
1.       szczegółowe rozpoznanie rynku zbytu dla produktu lub usług
2.       przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki
3.       kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków         
-wysokość środków własnych wnioskodawcy         
-ocenę proponowanej formy zabezpieczenia         
-wysokość posiadanych środków PFRON w powiecie Gdynia przeznaczonych na ten cel w danym roku

W sytuacji ograniczonych środków PFRON w danym roku dopuszcza się możliwość obniżenia wysokości przyznawanych środków w odniesieniu do kwoty ustawowej.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie, zaś w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca dostaje pisemną informację oraz wezwanie do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.
W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zawierana jest umowa z wnioskodawcą.
Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po  przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:        
-zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej        
-zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę         
-odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego         
- kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej        
-kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników  

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała środki zobowiązana jest do:      
-przeznaczenia środków na cel określony w umowie         
-prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej lub członkowstwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy       
- rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym umową         
-informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia        
-zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od tych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w przypadku naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy
 
Osoba niepełnosprawna korzystająca ze środków PFRON na  podstawie umowy zawartej z Prezydentem jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy w ramach pomocy de minimis przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. 

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej

O dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:       
- prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej         
- prowadzi własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne         
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS        
-nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona -nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel        
- otrzymała kredyt na kontynuację działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego
-nie posiada zaległości w zobowiązaniach wymagalnych wobec PFRON        
-prowadzi działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne od co najmniej jednego roku od daty złożenia wniosku

Dofinansowaniem może być objęte oprocentowanie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, zaciągniętego na kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo na kontynuację prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
Dofinansowanie może być udzielone osobie niepełnosprawnej, będącej pracodawcą, która korzystała ze środków PFRON na tworzenie lub przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 2046 ze zm.) - pod warunkiem wywiązywania się z umowy. Dofinansowanie może być udzielone kredytobiorcy raz w roku kalendarzowym i do jednego kredytu bankowego, niezależnie kiedy był on zaciągnięty. Dofinansowaniem może być objęte oprocentowanie przypadające do zapłaty po dniu zawarcia umowy pomiędzy Prezydentem a osobą niepełnosprawną do końca roku kalendarzowego.
Dopuszcza się możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego na podstawie umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, w której znajduje się klauzula, że kredyt zostanie wypłacony kredytobiorcy po uzyskaniu przez niego pozytywnej decyzji Prezydenta o przyznaniu dofinansowania.
Dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat zarówno kapitału, jak i odsetek. Osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o przyznanie dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej, powinna złożyć wniosek w siedzibie Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:        
-dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej albo własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego                 
-kserokopię umowy kredytowej (z umowy powinno wynikać, na co kredyt ma być przeznaczony, gdyż niezbędne jest ustalenie, że został on zaciągnięty na kontynuację działalności)         
-informację z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości oprocentowania oraz terminach rat ich płatności (w przypadku umów już realizowanych)        
-zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzającego czasokres prowadzonej działalności gospodarczej oraz o niezaleganiu z płatnością podatków        
-aktualne i ważne przez okres, na który umowa zostanie zawarta – orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność        
-oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

Prezydent powiadamia wnioskodawcę o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawarcie umowy następuje w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% oprocentowania kredytu przysługującego w danym roku, po zawarciu umowy, może być przekazane przez Prezydenta:        
-na rachunek banku, który udzielił kredytu         
-na rachunek osoby niepełnosprawnej, jeżeli udokumentuje dokonanie wpłaty do banku należnych odsetek w całości                            -przekazane przy terminach płatności rat  
-przekazane jednorazowo

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Prezydentem a wnioskodawcą.
Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, natomiast wszelkie spory wynikające z zawartej umowy rozpatruje Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Prezydenta. 


   Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla  osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca    w zatrudnieniu, może otrzymać pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Refundacja obejmuje:       
-udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna        
- kwotę niepodlegającego odliczeniu – związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1:
1.       podatku od towaru i usług
2.       podatku akcyzowego  

Pracodawca składa wniosek do Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej, który zawiera m.in.:       
-wnioskowaną kwotę do refundacji        
- formę zabezpieczenia (poręczenie, weksel z poręczeniem  wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt  notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika)         
-analizę finansową         
- nazwę tworzonego stanowiska pracy       
-wymagane kwalifikacje pracownika niepełnosprawnego        
- rodzaj i stopień niepełnosprawności osoby, która będzie zatrudniona na wyposażonym stanowisku pracy        
-wyszczególnienie wnioskowanego wyposażenia stanowiska pracy oraz  jego kosztu  

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, po wcześniejszym sprawdzeniu pod względem rachunkowym oraz formalnym.
Decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni na negocjacjach, w których uczestniczy Pracodawca. Zespół Konsultacyjny przy ocenie wniosku bierze pod uwagę między innymi następujące kryteria:       
- wysokość  posiadanych środków PFRON w powiecie Gdynia przeznaczonych na ten cel w danym roku      
-potrzeby lokalnego rynku pracy (preferowani Pracodawcy z powiatu Gdynia)       
-liczbę osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, o kwalifikacjach niezbędnych pracodawcom         
-rodzaj i stopień niepełnosprawności osób przewidzianych do zatrudnienia        
-okres oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych       
-pracodawcy, którzy chcą po raz pierwszy zatrudnić osobę niepełnosprawną        
-kondycję finansową pracodawcy, gwarantującą zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 36 miesięcy    
-koszty wyposażenia stanowiska pracy      
-rodzaj tworzonego stanowiska (uniwersalne) - dostosowane do wielu osób niepełnosprawnych        
-proponowaną formę zabezpieczenia       
-wkład własny pracodawcy (rzeczowy, finansowy).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku sporządzany jest protokół z negocjacji, określający wysokość przyznanych środków i wyszczególniający elementy wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, który  jest podstawą do zawarcia umowy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku  sporządza się uzasadnienie.
W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zawierana jest umowa z pracodawcą, w której określa się szczegółowe warunki dotyczące m.in. terminu poniesienia kosztów na wyposażenie stanowiska pracy, zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, sposobu rozliczenia i wypłaty refundacji.
Refundację przekazuje Prezydent na rachunek bankowy pracodawcy po przedstawieniu: 
- kopii umowy o pracę zawartej z osobą niepełnosprawną zatrudnioną na refundowanym stanowisku,         
-orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby,       
-zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji,   
- kopii dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od daty poniesienia ostatniego z tych kosztów
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy wydanej na wniosek Prezydenta odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. 
Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty. Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną. Cenę nabycia i koszt wytworzenia wyposażenia ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości. Koszt oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje pracodawca.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dotyczy kosztów poniesionych po dacie zawarcia umowy.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej stanowi pomoc de minimis, dlatego też do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych (o ile pracodawca taką pomoc uzyskał). 


Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy może ubiegać się ze środków PFRON o zwrot kosztów:
1.  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
2.  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub  funkcjonowanie w zakładzie pracy,
3.  zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
4.  rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-3

Wartość zakupu materiałów budowlanych lub środków trwałych oraz koszty robót budowlanych albo wytworzenia środków trwałych zostaje pomniejszona o wartość takich samych materiałów lub środków trwałych oraz koszty robót budowlanych lub wytworzenia środków trwałych, jeżeli stanowiłyby adaptację lub wyposażenie stanowiska osoby nie będącej osoba niepełnosprawną.

Zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń obejmuje nabycie oraz adaptację urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. Wartość nabytych urządzeń lub ich adaptacji pomniejsza się koszt nabycia takich samych urządzeń lub adaptacji urządzeń, które zostałyby nabyte lub adaptowane do potrzeb osób nie będących osobami niepełnosprawnymi.

Zwrot kosztów obejmuje zakup i autoryzację oprogramowania lub zakup urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do  potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zaprojektowanych i wykonanych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników, w celu umożliwienia lub ułatwienia im wykonywania pracy.
Zwrot kosztów rozpoznania obejmuje niezbędne badania mające na celu ustalenie odpowiednio:       
-zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności                          
- koniecznych elementów  wyposażenia danego stanowiska oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy, dających podstawę do oceny możliwości wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną        
-konieczności nabycia lub adaptacji urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy      
-konieczności zakupu oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników      
-zakresu niezbędnej adaptacji pomieszczeń zakładu pracy

Zwrot kosztów podatku od towarów i usług obejmuje kwotę podatku od towarów i usług, w stosunku do tych pracodawców, którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.
Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów składa wniosek Wn-KZ (część I i część II, blok A-C) do Prezydenta właściwego ze względu na:       
-miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy, nie pozostającej w zatrudnieniu – w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby        
-miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsca siedziby albo miejsca zamieszkania pracodawcy- w pozostałych przypadkach

Do wniosku dołącza się:       
-kopię dokumentu poświadczającego prawną formę prowadzenia działalności       
-decyzję NIP       
-zaświadczenie REGON      
-informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy-  w zakresie wynikających z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)- w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych,     
-kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w przypadku wnioskowania o zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo należy dołączyć dokumenty dotyczące kondycji finansowej pracodawcy zapewniającą zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 36 miesięcy.
Przy ocenie wniosku bierze się pod uwagę następujące elementy:   
-wysokość posiadanych przez powiat środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku        
-potrzeby lokalnego rynku pracy       
-kondycję finansową pracodawcy zapewniającą zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez co najmniej 36 miesięcy         
-wysokość przewidywanych kosztów dotyczących zwrotu ze środków PFRON

Kondycję finansową ocenia się na podstawie:        
-posiadanych aktywów trwałych i obrotowych 
-możliwości produkcyjnych i usługowych   
-rachunku zysków i strat       
-płynności finansowej

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia wraz z kompletem wymaganych załączników.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie. Natomiast w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przeprowadzane są z pracodawcą negocjacje w zakresie warunków zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie, którą zawiera się w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.
Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej przez Prezydenta i pracodawcę.
Zwrotowi mogą podlegać wyłącznie koszty wymienione w umowie poniesione przez pracodawcę po dniu podpisania umowy, z wyjątkiem kosztów rozpoznania.

Uruchomienie środków PFRON następuje po przedłożeniu Prezydentowi stosownych do przedmiotu umowy dokumentów (kopii umów o pracę, kopii orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy) wraz z wnioskiem Wn-KZ (część II, blok D)   w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o wydanej na wniosek Prezydenta , odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy – w przypadku zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 1-3.
Prezydent zwraca poniesione koszty pracodawcy do wysokości faktycznie poniesionych nie więcej niż do kwoty wynikającej z zawartej umowy.

Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą informowany jest o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego zwrot kosztów jest udzielany.
Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres  10 lat od dnia przyznania pomocy. 


Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu obejmuje wynagrodzenie pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.
Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów  składa wniosek Wn-KZ (część I i część III, blok A-C) do  Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy.

Do wniosku dołącza się:        
-kopię dokumentu poświadczającego prawną formę prowadzenia działalności         
-decyzję NIP       
-zaświadczenie REGON        
-informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy-  w zakresie wynikających z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)- w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych,
Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia wraz z kompletem wymaganych załączników.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie, natomiast w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przeprowadzane są z pracodawcą negocjacje w zakresie warunków zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie, którą zawiera się w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.

Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej przez Prezydenta i pracodawcę, w której określa się liczbę godzin przeznaczanych miesięcznie przez zatrudnionego pracownika na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu. Zwrotowi mogą podlegać wyłącznie koszty wymienione w umowie poniesione przez pracodawcę po dniu podpisania umowy.
Uruchomienie środków PFRON następuje w terminie 14 dni po przedłożeniu Prezydentowi stosownych do przedmiotu umowy dokumentów wraz z wnioskiem Wn-KZ (część III, blok D) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wypłacono wynagrodzenie wraz z dowodem wypłaty wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

Pracodawca będący stroną umowy dodatkowo przedkłada Prezydentowi:      
-umowę o pracę  i orzeczenie o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej        
-umowę o pracę  i zakres obowiązków pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu        
-zaświadczenie o zasadności udzielenia pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem
Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą informowany jest o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego jest udzielany zwrot kosztów.
Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy. 


Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów składa wniosek Wn-KZ (część I i część IV blok A-C)  do Prezydenta  właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy.
Do wniosku dołącza się:        
-kopię dokumentu poświadczającego prawną formę prowadzenia działalności        
-decyzję NIP        
-zaświadczenie REGON       
-informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy-  w zakresie wynikających z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)- w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych,
Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia wraz z kompletem wymaganych załączników.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie, natomiast w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przeprowadzane są z pracodawcą negocjacje w zakresie warunków zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie, którą zawiera się w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.

Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej przez Prezydenta i pracodawcę, w której określa zakres, temat , termin i czas trwania szkolenia oraz imiona i nazwiska osób które zostały skierowane na szkolenie. Zwrotowi mogą podlegać wyłącznie koszty wymienione w umowie poniesione przez pracodawcę po dniu podpisania umowy.
Uruchomienie środków PFRON następuje w terminie 14 dni po przedłożeniu Prezydentowi stosownych do przedmiotu umowy dokumentów wraz z wnioskiem Wn-KZ (część IV, blok D) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono całkowity koszt szkolenia.
Pracodawca będący stroną umowy dodatkowo przedkłada Prezydentowi:      
-kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą informowany jest o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego jest udzielany zwrot kosztów.

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.    


Zwrot  kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:
1.   usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie,
2.   usług tłumacza języka migowego , tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej  zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
3.   podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
4.   zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia,
5.   usług doradczych,
6.   obsługi administracyjno-biurowej,
7.   wynajmu pomieszczeń,
8.   amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,
9.   materiałów szkoleniowych,
10.  pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu,
11. łączna wysokość kosztów, o których mowa w pkt.  6 i 7 oraz 10 nie może przekroczyć łącznej wysokości kosztów, o których mowa w pkt.1-5, 8 i 9.
Refundacja nie może przekroczyć:

 

  1. 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców,
  2. 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.
Wniosek  o przyznanie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych składa się przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego do Prezydenta właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.
Wniosek zawiera:
1. nazwę i adres siedziby pracodawcy,
2. status prawny i podstawę działania pracodawcy,
3. numer NIP lub PESEL pracodawcy,
4. numer rachunku bankowego pracodawcy albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
5.  wnioskowaną kwotę refundacji,
6.  informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia,
7.  opis projektu szkoleniowego wraz z  uzasadnieniem jego wyboru oraz informacją o spodziewanych skutkach jego realizacji
8.  miejsce i termin realizacji szkolenia,
9.  informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu,
10.informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych,
11. oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON 

Wniosek przedsiębiorcy zawiera ponadto:
1.  informację o wielkości przedsiębiorcy (mały, średni, duży),
2.   numer REGON przedsiębiorcy, o ile obowiązek jego nadania wynika z przepisów prawa,
3.   informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, po wcześniejszym sprawdzeniu pod względem rachunkowym i formalnym.
Prezydent, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:
1. wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku,
2.  okres prowadzenia działalności oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
3.  wysokość przewidywanych kosztów szkolenia.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie, natomiast w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pracodawca dostaje pisemną informację oraz wezwanie do negocjacji warunków umowy.
Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.

W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zawierana jest umowa z pracodawcą, w której określa się szczegółowe warunki m.in.:
1. termin przekazania i wysokość refundacji ustalonej w wyniku negocjacji,
2.  liczbę osób niepełnosprawnych, które zostały skierowane na szkolenie,
3.  możliwość zweryfikowania przez Prezydenta prawidłowości wykonywania warunków umowy przez Pracodawcę,
4.  zobowiązanie Pracodawcy do umożliwienia wykonania przez Prezydenta czynności weryfikacyjnych realizacji warunków umowy.
Prezydent przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.

Pracodawca uzyskuje informację o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana.
Przedsiębiorca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.