Aktualności

Konkurs na scenariusz spotu kampanii społecznej WCHODZĘ - zawsze jest jakieś wejście!

Opis alternatywny uzytkownicy/m.bieganska@gdynia.pl/NewFolder/ulotka konkurs_2.jpg

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Gdyni nr 6108//17/VII/P
z dnia 04 maja 2017 r.

Regulamin konkursu na scenariusz spotu animowanego w ramach kampanii społecznej „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście”

Organizator

§ 1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdyni w partnerstwie z Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Filmowego.

Cel konkursu

§ 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego scenariusza spotu promującego postawy społeczne, przyjazną przestrzeń, zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.

Adresaci konkursu

§ 3. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Opis zadania konkursowego

§ 4.1. Scenariusz spotu powinien być zgłoszony w pliku tekstowym w formacie pdf, doc lub txt, maksymalnie 1 strona formatu A-4.
4.2. Wyprodukowany według scenariusza spot zakłada czas trwania około 3-4 minut.
4.3. Miejscem akcji jest miasto Gdynia.

Sposób i termin zgłaszania scenariuszy filmu

§ 5.1. Przystępujący do konkursu składa:
a/ wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
b/ scenariusz opracowany zgodnie z § 4 Regulaminu,
c/ oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.
5.2. Materiały konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na scenariusz spotu animowanego w kampanii Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
5.3. Termin składania scenariuszy upływa 31 lipca 2017 roku.

Ocena scenariuszy

§ 6.1. Jury konkursu zostanie powołane przez Prezydenta Miasta Gdyni i Dyrektora Gdyńskiego Centrum Filmowego.
6.2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2017 roku na stronie www.gdynia.pl/wchodze .
6.3. Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

Nagrody

§ 7. Nagrodami w konkursie są:
a/ produkcja i wyemitowanie filmu na podstawie nagrodzonego scenariusza,
b/ akredytacja na Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni,
c/ zaproszenia na projekcje filmów w Gdyńskim Centrum Filmowym,
d/ zaproszenia na Bankiet Prezydenta otwierający Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni.

Pozostałe ustalenia

§ 8.1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:
a/ akceptuje niniejszy Regulamin,
b/ wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na cele konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 922),
c/ złożony przez niego scenariusz jest jego autorstwa i nie narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika konkursu scenariusza z naruszeniem praw majątkowych lub osobistych osób trzecich odpowiedzialność ponosi uczestnik konkursu.
8.2. Organizator zastrzega prawo do dokonania zmian i korekt nagrodzonego scenariusza w celu dostosowania go na potrzeby produkcji spotu.
8.3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 205, telefon 58 66 88 793, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl, osoba upoważniona do kontaktu – Agnieszka Kamińska.
8.4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.