Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wychowania i przygotowania przedszkolnego

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania z zakresu wychowania i przygotowania przedszkolnego – utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat, w szczególności:

a) zwiększające liczbę wolnych miejsc w przedszkolu co najmniej o 150,

b) zapewniające lokalizację stanowiącą korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Miasto Gdynia,

c) zapewniające warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola, z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w tym miejsca zabaw ruchowych,

d) dostosowanie czasu pracy przedszkola do potrzeb rodziców pracujących,

e) organizację żywienia dzieci, w tym uwzględniającą specjalne potrzeby żywieniowe dzieci.

Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 600 000 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Zobowiązania wynikające z niniejszego Zarządzenia zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Gdyni na rok 2017 w kwocie 600 000 zł brutto w dziale 801, rozdz. 80104, par. 2360.

Dotacje przyznawane na realizację zadania nie mogą być udzielone na:

a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

d) działalność gospodarczą podmiotów ubiegających się o dotację,

e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

f) działalność polityczną lub religijną,

g) działalność sportową,

h) działalność świetlic socjoterapeutycznych.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 05 kwietnia 2017 roku. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować ostatnią stronę, tą na której znajdują się oświadczenia i miejsce na podpisy i tę ostatnią stronę, podpisaną przez osoby upoważnione do złożenia oferty, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, 81 -364 Gdynia.

Na składanej stronie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert prowadzony przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. W przypadku składania ostatniej strony za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Oferty złożone po 05 kwietnia 2017 r. nie zostaną rozpatrzone.

Termin realizacji zadania ustala się na czas: od 13.04.2017 r. do 31.08.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 12 kwietnia 2017r.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) i powinna zawierać w szczególności:

a) dane na temat podmiotu składającego ofertę,

b) opis proponowanego zadania i harmonogram jego realizacji,

c) informacje o miejscu realizacji zadania,

d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania.


Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) złożone przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie,

b) składane poprzez system www.witkac.pl i kancelarię ogólną (ostatnia podpisana strona) i prawidłowo wypełnione,

c) zawierające komplet niezbędnych załączników (w systemie www.witkac.pl jako skany):

1. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ms.gov.pl), innego rejestru lub ewidencji

2. statut organizacji pozarządowej

3. potwierdzenie okresu prowadzenia przedszkola: wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych lub zezwolenia na prowadzenie przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (decyzja).

Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny strategicznej:

a) lokalizacja przedszkola: 0-30pkt.

b) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola, z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w tym miejsca zabaw ruchowych: 0-20 pkt.

c) liczba utworzonych, wolnych miejsc w przedszkolu: 0-10 pkt.

d) godziny pracy przedszkola: 0-10 pkt.

e) formy i organizacja żywienia dzieci w przedszkolu, w tym uwzględniająca specjalne potrzeby żywieniowe dzieci oraz cenę posiłków: 0-10 pkt.

f) kwalifikacje kadry pedagogicznej: 0-10 pkt.

g) okres prowadzenia działalności przedszkola: 0-10 pkt.


Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny jakościowej:

a) ocena wykonalności zadania tj. kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania,

b) ocena trwałości/ciągłości rezultatów realizacji zadania,

c) ocena adekwatności działań względem potrzeb lokalnych,

d) ocena efektywności wykorzystanej dotacji.

Za jedno kryterium oceny jakościowej organizacja może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Prezydent Miasta na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 kwietnia 2017 r.

Informacji udziela: Mariola Majkowska – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni:
ul. 10 Lutego 24, pokój 601, tel. 058 66 88 460