Aktualności

Przyjmij ankietera. Powiedz nam o potrzebach Pekinu

Takiego przedsięwzięcia jeszcze w Gdyni nie było. Od poniedziałku, 20 czerwca do czwartku, 23 czerwca na Pekinie prowadzone będzie badanie społeczne, które pozwoli poznać problemy tej części Gdyni i potrzeby jej mieszkańców.

Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach potocznie zwane Pekinem jest jednym z sześciu obszarów, które objąć ma Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdyni. Nikt w mieście nie ma wątpliwości, że w miejscu, które ma bardzo złożoną, a jednocześnie delikatną sytuację, potrzebne są zmiany.
Myśląc o wszechstronnej interwencji, rozwiązaniu narastających przez lata problemów i poprawie jakości życia kilkuset mieszkańców Pekinu konieczne jest przygotowanie precyzyjnego, wieloletniego planu. Prace nad nim poprzedzi szeroka i gruntowana analiza potrzeb mieszkańców.
Od 20 do 23 czerwca na Pekinie przeprowadzone zostanie pierwsze w historii dzielnicy szeroko zakrojone badanie społeczne. Od poniedziałku do czwartku w godzinach 15 - 20 pracownicy instytucji miejskich będą odwiedzać mieszkańców Pekinu i rozmawiać z nimi o jakości życia na tym osiedlu. Zapukają do wszystkich drzwi, postarają się dotrzeć do każdego z mieszkańców tak, by zyskać jak najpełniejszy obraz sytuacji w tej części Leszczynek. Równolegle miasto będzie też rozmawiało z właścicielami terenów w tej części dzielnicy by poznać ich oczekiwania i próbować doprowadzić do kompromisu.
Na podstawie analizy zasygnalizowanych przez gdynian z Pekinu potrzeb i oczekiwań powstanie dokument określający zakres prac niezbędnych i możliwych do wykonania w ramach przewidzianego dla tego terenu programu rewitalizacji. Pekin jest bowiem jednym z sześciu obszarów, które obejmie Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdyni. Trwają właśnie prace nad jego szczegółowymi zapisami dla każdego z rejonów.
Prace na Wzgórzu Orlicz-Dreszera będą prowadzone ze środków miasta - mimo trudnej sytuacji społecznej i braku podstawowej infrastruktury (zabudowa substandardowa sięgająca nierzadko czasów międzywojennych, brak podstawowego układu drogowego, kanalizacji, instalacji gazowej czy oświetlenia) obszar ten nie został zakwalifikowany do objęcia wsparciem ze środków unijnych. Teren stanowi niemal w całości własność prywatną. W przeważającej części jest dzierżawiony najemcom za bardzo niewielkie kwoty lub wręcz użytkowany bezumownie.

Badanie na Pekinie