Aktualności

Gminny Program Rewitalizacji: w środę głosowanie radnych

To jedna z ważniejszych uchwał, nad jakimi głosować będzie Rada Miasta Gdyni. W środę, 29 marca, radni zajmą się Gminnym Programem Rewitalizacji. Przygotowany dla sześciu gdyńskich dzielnic dokument przywiduje gruntowne zmiany zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne. Ich wartość to 100 milionów złotych.

Zachodnia część Witomina-Radiostacji, część dzielnicy Oksywie, rejon ulic Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni, osiedle Meksyk na Chyloni, część dzielnicy Babie Doły oraz Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach. Oto sześć obszarów, dla których opracowany został Gminny Program Rewitalizacji. Dokument, który trafi pod obrady Rady Miasta 29 marca, przygotowywano cały ubiegły rok.

- W każdym z sześciu obszarów wytypowanych do działań rewitalizacyjnych organizowaliśmy konsultacje społeczne, a w ich ramach liczne spotkania z mieszkańcami, tak aby każdy mógł wyrazić swoją opinię, przekazać uwagi i spostrzeżenia oraz wskazać lokalne potrzeby, którym rewitalizacja powinna wyjść naprzeciw - przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – W 2016 roku, tuż po podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji w mieście powstał też specjalny zespół interdyscyplinarny. W jego skład weszli przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta, jednostek miejskich, działających na obszarach rewitalizacji. Chodziło o to, by plan działań dla każdego rejonu zakładał szeroką perspektywę, dokładnie odpowiadał lokalnym potrzebom i specyfice.

Mieszkańcy Gdyni konsultowali Gminny Program Rewitalizacji na dwóch etapach jego powstawania. Pierwszym było wyznaczenie granic obszarów rewitalizacji. Przedstawiony im na początku 2016 roku dokument zakładał cztery rejony w mieście: zachodnią część Witomina Radiostacji, część dzielnicy Oksywie, rejon ulic Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni oraz Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach. Dla prac na trzech pierwszych obszarach założono pozyskanie środków unijnych, dla zmian na Pekinie, było to niemożliwe, ze względu na skomplikowaną strukturę właścicielską tego miejsca. Dlatego działania na tym obszarze są finansowane wyłącznie ze  środków miasta.

W efekcie kilkutygodniowych konsultacji i wyjątkowej w ich trakcie aktywności mieszkańców do pierwotnych planów samorządu wprowadzono zmiany. Najważniejsze z nich to zwiększenie – na wniosek mieszkańców – liczby obszarów rewitalizacji z czterech do sześciu. Program obejmie więc także część dzielnicy Babie Doły i osiedle Meksyk na Chyloni. Działania prowadzone tu będą wyłącznie w oparciu o budżet Gdyni.
Ponadto po uwagach mieszkańców skorygowano granice trzech obszarów: Oksywie, ZOH i Pekin.

http://gdynia.pl/mieszkaniec/obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji,3964/gdynianie-konsultowali-granice-obszaru-rewitalizacji,449940

Dokładne granice gdyńskich podobszarów rewitalizacji oraz ich charakterystyka znajdują się:

http://gdynia.pl/mieszkaniec/obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji,3964/gdynianie-konsultowali-granice-obszaru-rewitalizacji,449940

25 maja 2016 roku gdyńscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. W tym czasie trwały już spotkania z mieszkańcami rewitalizowanych dzielnic. Rozmawiano o problemach każdego z obszarów i potrzebach wymagających zaspokojenia, ale też szczególnych walorach, które w procesie rewitalizacji należy podkreślić. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dość powiedzieć, że tylko w dyskusji dotyczącej Meksyku udział wzięło ponad 130 osób!

Równolegle do otwartych spotkań z mieszkańcami odbywały się te przeznaczone dla ściśle określonych gremiów: pracowników Urzędu Miasta i jednostek miejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców.
- Takie szerokie, wielowymiarowe spojrzenie pozwoliło nam zyskać pełniejszą perspektywę – zauważa wiceprezydent Michał Guć. - Praca w tak licznym gronie była też doskonałą okazja do tego, by zaangażowani w proces rewitalizacji „na pierwszej linii” poznali się lepiej, co przełoży się na efektywność współpracy. A ta zaplanowana jest na lata.
W poznaniu  potrzeb dzielnic  i oczekiwań mieszkańców co do procesu rewitalizacji  pomogły też badania ankietowe prowadzone w całej Gdyni. W ogólnomiejskim panelu udział wzięło ponad pół tysiąca gdynian.

http://gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,3963/co-o-gdynskiej-rewitalizacji-mysla-mieszkancy,460075

W efekcie tych szeroko zakrojonych badań i analiz powstał dokument, w którym dokładnie opisano każdy z obszarów rewitalizacji i dla każdego z nich zaproponowano, skrojony na miarę, plan działań zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych. Uwzględniono też lokalny kontekst sześciu obszarów.
I tak, na Babich Dołach ważne będzie wykorzystanie potencjału przyrodniczego, na Oksywiu – tradycji historycznych, a na Pekinie sytuację związaną z prywatną własnością gruntów.
W styczniu 2017 rozpoczęły się – trwające miesiąc konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

http://gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,3963/kluczowe-przedsiewziecia-zaplanowane-w-ramach-rewitalizacji,460759

W tym czasie każdy mieszkaniec Gdyni mógł zgłosić swoje uwagi, m.in. podczas siedmiu otwartych spotkań - po jednym w każdym z podobszarów rewitalizacji, oraz ogólnomiejskiego w InfoBoksie. Uwagi można też było zgłaszać pocztą tradycyjną, pocztą e-mail oraz osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Podczas przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy przekazali ponad 220 uwag. Najwięcej kwestii pojawiło się w trakcie spotkań konsultacyjnych.
- Raczej dopytywano o szczegóły tego, co wpisano do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji jako konkretne działania, niż zgłaszano nowe pomysły, choć i tych kilka się pojawiło – przypomina wiceprezydent Michał Guć. - Dowodzi to faktu, że wszystko, co robiliśmy w roku 2016 na etapie przygotowywania programu - wtedy również odbywały się konsultacje, badania, spotkania z konkretnymi grupami interesariuszy - doprowadziło nas do stworzenia akceptowanego przez mieszkańców katalogu działań.

Mieszkańcy wszystkich obszarów rewitalizacji mogą spodziewać się zmian zarówno w wyglądzie swojej najbliższej okolicy, jak i szeregu działań o charakterze społecznym, aktywizującym. Co ważne, niektóre z tych prac już się rozpoczęły.

I tak, na osiedlu Opata Hackiego-Zamenhofa rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę pierwszego etapu przebudowy ulic i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę kolektora deszczowego rzeki Chylonki. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Budowlano - Drogowej MTM SA. Wkrótce powinien rozpocząć się pierwszy etap prac.
Na Oksywiu trwają prace nad uruchomieniem Domu Sąsiedzkiego przy ul. Śmidowicza, a na Pekinie – rozpoznawanie sytuacji mieszkańców, dzięki czemu każdej z rodzin, która będzie tego oczekiwać,  miasto oferuje indywidualny plan wsparcia w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych.

- Tak jak na etapie wyznaczania granic obszarów rewitalizacji i przygotowywania zapisów GPR, w jego realizację będziemy aktywnie włączać gdynian – zapewnia wiceprezydent Michał Guć. – Mieszkańcy Chyloni już teraz uczestniczą w procesie planowania wspólnych przestrzeni w rejonie ulic Opata Hackiego-Zamenhofa. Mieszkańcy Witomina wypowiedzą się na temat planowanego ciągu pieszo jezdnego i domu sąsiedzkiego, na Oksywiu, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych powstanie w oparciu o konsultacje z mieszkańcami. W gdyńskiej rewitalizacji kluczowi są bowiem ludzie i ich zadowolenie. Rewitalizacja to odpowiadanie na potrzeby, przekuwanie wniosków na realne przedsięwzięcia.
  • Spotkanie z mieszkańcami Meksyku
  • Rejon ZOH na Chyloni