Aktualności

Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji Gdyni

Zapraszamy Państwa do zgłaszania przedsięwzięć, które przyczynią się do przekształceń na obszarach rewitalizacji w Gdyni. Propozycje mogą mieć charakter: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny lub techniczny.

Jest już dostępy formularz, za pośrednictwem którego można zgłaszać przedsięwzięcia rewitalizacyjne do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Każdy, kto chce to zrobić, powinien wejść na stronę

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8580_113293.html?podk=8573


i wypełnić zamieszczony tu druk.

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem wykonalności, zgodności z celami rewitalizacji i wpływu na poprawę
jakości życia w dzielnicach.
Formularz
W przypadku konieczności wyjaśnień lub korekt w zgłoszeniu będziemy prosili o jego poprawienie lub uzupełnienie.
Pozytywne zweryfikowanie przedsięwzięcia zostaną wpisane na listę podstawową planowanych działań lub ujęte jako przedsięwzięcia uzupełniające Gminnego Programu Rewitalizacji, a następnie poddane opiniowaniu.
Osoba lub podmiot, które złożą  formularz w wymaganym terminie oraz miejscu otrzyma informację czy i w jakiej formie przedsięwzięcie zostało ujęte w ramach programu rewitalizacji.


Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdyni (GPR) ma być czytelną instrukcją, która każdemu uczestnikowi procesu rewitalizacji pokaże drogę rozwoju rewitalizowanych dzielnic miasta i możliwość współuczestniczenia w tym procesie. GPR określi harmonogram działań na rzecz mieszkańców w rewitalizowanych dzielnicach, łącząc wiele perspektyw i elementy różnych polityk miejskich.