Aktualności

2,5 miliona złotych na inwestycje realizowane przez wspólnoty

Przedstawiciele czternastu wspólnot mieszkaniowych, których nieruchomości są zlokalizowane w granicach podobszaru rewitalizacji obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja, w obecności Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni, podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rewitalizacji tej dzielnicy przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. To zwieńczenie etapu przygotowań, w ramach którego wspólnoty mieszkaniowe samodzielnie decydowały o swoich preferencjach inwestycyjnych na najbliższe lata przy potencjalnym wsparciu środków UE.

Otwarty nabór ofert do uczestnictwa w partnerskim przedsięwzięciu ogłoszono w grudniu ubiegłego roku. To pokłosie spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w czerwcu i lipcu ubiegłego roku w związku z przygotowaniami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Zainteresowane podmioty - wspólnoty z podobszarów rewitalizacji, w obrębie których zlokalizowane są budynki wspólnot mieszkaniowych wymagające podjęcia różnego rodzaju prac remontowych, propozycje swojego uczestnictwa w projekcie mogły zgłaszać do połowy stycznia.

- Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie i otrzymanie pozytywnej oceny oferty było kluczowym elementem dla złożenia wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacji Witomina-Radiostacji, Oksywia oraz osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego - podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. - Wnioski aplikacyjne złożono do Urzędu Marszałkowskiego w połowie lutego. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć będzie jednak możliwa dopiero po uzyskaniu przez złożone aplikacje pozytywnej oceny i podpisaniu umów o dofinansowanie z Zarządem Województwa przez Gminę Miasta Gdyni.

W przypadku otrzymania pozytywnej oceny złożonych wniosków aplikacyjnych dla trzech gdyńskich podobszarów rewitalizacji wspólnoty mieszkaniowe będące stronami porozumienia będą miały szansę zrealizować zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł, przy czym dofinansowanie środków Unii Europejskiej będzie wynosić aż 85 proc.

W trzech podobszarach rewitalizacji: Witominie-Radiostacji, Oksywiu oraz osiedlu Zamenhofa-Opata Hackiego, zaplanowano współpracę łącznie z 24 wspólnotami mieszkaniowymi. Ich potrzeby inwestycyjne są zróżnicowane z uwagi na specyfikę i charakter budownictwa odmiennego dla każdej z tych dzielnic.

Możliwość realizacji prac remontowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nie jest jedyną formą wsparcia prac remontowych w budynkach wielorodzinnych. Rokrocznie ze środków budżetu miasta wspierane są bowiem prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zlokalizowanych na terenie Gdyni obiektów figurujących w rejestrze zabytków. W roku 2017 dotacje te przyznane zostaną również podmiotom prywatnym - przewidywana wielkość środków finansowych dla wspólnot mieszkaniowych może wynieść tylko w roku nawet około pół miliona złotych.