Co Nowego

Ernest Bryll Honorowym Obywatelem Gdyni

Opis alternatywny

27.01.2016 r.

Jednogłośną decyzją Rada Miasta Gdyni podczas posiedzenia 27 stycznia 2016 roku, nadała Ernestowi Bryllowi tytuł Honorowego Obywatela Gdyni. Jak uzasadnił pomysłodawca i Przewodniczący rady Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski "to postać niezwykła: poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy, także dyplomata, a jego życiorys związany jest z Gdynią".
 
Ernest Bryll urodził się 1 marca 1935 w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Komorowie Starym oraz w Gdyni - jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego. W 1956 ukończył wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy tomik jego wierszy ukazał się w 1958 roku. Przez wiele lat był krytykiem filmowym, pracował jako kierownik literacki teatru TV, oraz jako szef lub kierownik literacki kilku zespołów filmowych, twórca audycji telewizyjnych dotyczących kultury. Autor licznych tomików poezji, sztuk scenicznych, oratoriów, musicali i programów telewizyjnych. Tłumacz z języka irlandzkiego, czeskiego i jidysz.
 
W ramach swojej działalności zawodowej pracował między innymi jako dziennikarz w „Po Prostu",  był kierownikiem literackim Teatru Telewizji, kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie, dyrektorem Polskiego Instytutu Kultury w Londynie, wykładowcą na wydziale filmu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowcą na Sunny University, Albany USA. W latach 1991-1995 pełnił funkcję Ambasadora RP w Republice Irlandii.
 
Wielokrotnie nagradzany i odznaczany między innymi  Nagrodą II stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki, Nagrodą im. Stanisława Piętaka, Nagrodą Miasta Warszawy, Nagrodą Narodowego Funduszu Kultury, Orderem Irlandzkiego Rodu Królewskiego, Nagrodą im. Franciszka Karpińskiego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis" a także Nagrodą im. Cypriana Norwida w kategorii „Literatura".
 
Najważniejsze dzieła Ernesta Brylla to sławny musical „Kolęda-nocka", ale także nawiązujący do polskiej historii i romantycznej mitologii dramat „Rzecz listopadowa", czy spektakl „Wieczernik", ale jego bibliografia jest niezwykle bogata, mieszcząc w sobie zarówno poezję, dramaty, oratoria, sztuki, musicale, tłumaczenia czy piosenki - jego teksty śpiewali m. in. Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Marek Grechuta czy zespoły 2 plus 1 i Myslovitz.
 
Rada Miasta Gdyni, nadając Ernestowi Bryllowi tytuł Honorowego Obywatela Gdyni, chce w ten sposób wyrazić swoje uznanie dla dorobku tej ważnej dla Polski postaci, podkreślić jej związki z naszym miastem, a także dać wyraz swemu przekonaniu, że bogaty i nietuzinkowy dorobek kulturalny Ernesta Brylla: poezja, proza, dramaturgia, które są nieustającym dialogiem z polską historią, rolą Polski w Europie, narodową i ludową tradycją, czyni go ważną postacią inspiracją dla współczesnych pokoleń, zasługującą na szczególne uhonorowanie i pamięć.
 
W trakcie środowego posiedzenia przyznano także Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, „Za wybitne zasługi dla Gdyni". Wyróżnieni zostali: ks. prałat Edmund Wierzbowski, Andrzej Boczek Małgorzata Sokołowska. Medale, podobnie jak oficjalne nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gdyni Ernestowi Bryllowi, wręczone zostaną podczas urodzinowej sesji rady miasta, która odbędzie się 10 lutego 2016 roku w Teatrze Muzycznym.

Poza tym przyjęto uchwały w między innymi sprawie:
- utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych"
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego, opierając się o wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 roku, w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaga wyodrębnienia w systemie zarządzania rozwojem gminy, jednostki organizacyjnej, odpowiadającej za koordynację procesu rewitalizacji. Stąd niezbędne jest stworzenie odrębnej gminnej jednostki budżetowej, która będzie realizowała te działania. Jednostka o nazwie „Laboratorium Innowacji Społecznych", zostanie utworzona na bazie jednego z działów Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ponadto, Laboratorium Innowacji Społecznych będzie kontynuowało prowadzone obecnie działania o zasięgu ogólnomiejskim dotyczące innowacji społecznych, włączania mieszkańców w dialog na temat rozwoju miasta (np. budżet obywatelski, dialog o przestrzeni czy panel obywatelski), innowacyjnych form pracy z młodzieżą (Wymiennikownia). Działania te, prowadzone we współpracy z lokalnymi społecznościami, organizacjami pozarządowymi czy grupami nieformalnymi będą dalej rozwijane w ramach nowej struktury organizacyjnej.

- zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
Decyzją rady wydłużona z roku do 2 lat została kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. Okres 12 miesięcy jest za krótki by MRMG zdołała efektywnie pracować i realizować swoje zadania. W trakcie trwającej w wyniku zmiany do 31 października kadencji, przygotowane zostaną zmiany statutowe i organizacyjne.


- wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2016 r.
Łącznie w tym roku Gdynia przeznaczy 200 tys. zł na wsparcie Policji. Na wynagrodzenia za dodatkowe służby prewencyjne (44 000 zł), nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie (25 000 zł), zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji (70 000 zł) a pozostała kwota na wspieranie działań Policji.

Z projektami uchwał można zapoznać się pod adresem www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8496_108606.html