Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok. 515
Tel. 58-66-88-482
fax 58 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia
2) Dokumenty załączone do wniosku:
- dokumenty poświadczające gotowość do odbioru przez podmiot prowadzący schronisko wyłapanych zwierząt.
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne, tzn. z 3 ostatnich miesięcy)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 616 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 308 zł)
- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania samochodami i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.)
- ważne badania techniczne środków transportu.
- dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem.

Wnioskodawcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą. 
sposób załatwienia sprawyWniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii Ogólnej przy ul. 10 Lutego 24, na parterze.
Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Odbiór osobisty decyzji (tylko przez osobę upoważnioną) możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą. 
opłatyOpłata skarbowa wynosi:
1)616 zł - za udzielenie zezwolenia
2)308 zł - za kontynuację lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia

Opłaty można uiścić:
- w kasie Urzędu Miasta, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 27
- przez bezpośrednią wpłatę na rachunek Urzędu Miasta Gdyni, Wydz. Dochodów, PKO Bank Polski S.A.,
nr: 73 1440 10 26 6153 0410 0000 0065 w tytule podając: udzielenie/zmiana zezwolenia - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
czas załatwienia sprawyDo 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia lub uzgodnienia z innymi wydziałami Urzędu, o czym wnioskodawca jest powiadamiany na piśmie.
tryb odwoławczyOd decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawnapodstawa prawna:
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
- Uchwała Nr XXVIII/596/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. U. Woj. Pom. z 2013r. poz. 1441)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm.). 
druki

wzór wniosku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2013
Data udostępnienia informacji: 24.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2015 13:54 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
19.06.2015 08:09 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
14.11.2014 12:04 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
03.12.2013 12:45 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
13.11.2013 11:22 Korekta Adam _Majewski
24.10.2013 13:34 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
24.10.2013 13:28 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
24.10.2013 12:43 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
24.10.2013 12:39 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska