Wynik przetargu na usługę schronienia cz. A

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  Gdynia, 14.09.2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

81-265 Gdynia

ul. Grabowo 2

tel./faks: (58) 782 01 20

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej  wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, obejmujące świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci; dot. usługi udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem dla,  średniomiesięcznie, nie więcej niż 70 osób bezdomnych, w szczególności dla bezdomnych mężczyzn, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają pielęgnacji i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, znak sprawy: MOPS.DZP.322.12/2015, część A

 

  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 907 dalej zwana „ustawa Pzp”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE

82-420 Ryjewo, Borowy Młyn 22

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W przedmiotowym postępowaniu kryteriami oceny ofert opisanymi w Rozdziale 11 pkt 1 SIWZ były:

1)       cena oferty brutto  – waga 70 % 2)       dodatkowy personel – waga 30%      

 

Oferta uznana za najkorzystniejszą była jedyną oferta złożoną w powyższym postępowaniu, nie podlegała odrzuceniu w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych na podstawie ww. kryterium, zgodnie ze wzorami podanym w Rozdziale 11 pkt 2 ppkt 1 i 2 SIWZ.

Nazwy (firmy), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert i łączna punktacja:

 

 

Oferta Nr 1:  Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE 82-420 Ryjewo,

Borowy Młyn 22

 

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena:

 

Oferta Nr 1:  70 pkt 

 

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert – dodatkowy personel:

 

Oferta Nr 1:  20 pkt 

 

Łączna punktacja:

 

Oferta Nr 1:  90 pkt

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Marcin _Sanner
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Sanner
Data wytworzenia informacji: 14.09.2015
Data udostępnienia informacji: 14.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2015 15:21 Dodanie informacji Marcin Sanner