Usługi kurierskie

Świadczenie usług kurierskich na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na terenie miasta Gdyni
Numer ogłoszenia: 490194 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, faks 058 7820124 w. 38.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pomoc społeczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kurierskich na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na terenie miasta Gdyni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Usługi kurierskie realizowane będą sukcesywnie, systemem /od drzwi do drzwi/, po otrzymaniu przez Wykonawcę od Zamawiającego zlecenia telefonicznego, faksem lub drogą elektroniczną. 2) Odbiór przesyłek odbywał się będzie z miejsc wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu, tj.: a) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 ul. Batalionów Chłopskich 1, 81-452 Gdynia b) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 ul. Sikorskiego 2a, 81-175 Gdynia c) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 ul. Działowskiego 9, 81-202 Gdynia d) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4 ul. Abrahama 59, 81-450 Gdynia e) Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia oraz ul. Filomatów 2, 81-242 Gdynia f) Administracja MOPS ul. Grabowo 2, 81- 265 Gdynia g) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Grabowo 2, 81- 265 Gdynia 3) Przesyłki doręczane będą pomiędzy odbiorcami wskazanymi przez Zamawiającego. 4) Rodzaje przesyłek kurierskich: a) list zwykły - bez konieczności potwierdzenia odbioru na liście; b) list z potwierdzeniem odbioru - odbiór przesyłki jest potwierdzony podpisem na druku potwierdzenia odbioru przez kuriera oraz adresata /innego odbiorcę zgodnie z pkt 5. 5) W przypadku nieobecności adresata kurier doręcza przesyłkę /za potwierdzeniem odbioru/ poprzez pozostawienie jej za pokwitowaniem innemu niż adresat odbiorcy. Innym niż adresat odbiorcą może być: dorosły domownik, opiekun prawny adresata, członek rodziny adresata, osoba upoważniona pisemnie przez adresata, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi co potwierdziły własnoręcznym, czytelnym podpisem na druku potwierdzenia odbioru. O doręczeniu przesyłki osobie, która nie zamieszkuje wspólnie z adresatem powiadamia się adresata poprzez umieszczenie zawiadomienia w skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania adresata. 6) Druk potwierdzenia odbioru winien być zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Kurier wypełnia druk zgodnie z zastaną sytuacją. Odbiór przesyłki na druku winien potwierdzić adresat lub inna osoba zgodnie z drukiem potwierdzenia odbioru wraz z datą jej odbioru. 7) Wykonawca gwarantuje, że przesyłka typu list zwykły wydany przez Zamawiającego w danym dniu będzie dostarczony adresatowi, tj. zostanie wrzucony do jego skrzynki pocztowej przez Wykonawcę do godziny 15:00 następnego dnia roboczego od dnia odebrania przesyłki od Zamawiającego. Maksymalny czas dostarczenia listu zwykłego wynosi cztery dni robocze od dnia odebrania przesyłki od Zamawiającego. 8) Wykonawca gwarantuje, że maksymalny czas na dostarczenie przesyłki typu /list za potwierdzeniem odbioru/ wynosi 7 dni. Dostarczenie będzie przebiegało w następujący sposób: Wykonawca 2-krotnie podejmie się próby dostarczenia korespondencji, gdy próby te nie przyniosą rezultatu, wówczas w terminie 7 dni od dnia odebrania przesyłki od nadawcy kurier przekaże niedostarczoną korespondencję do punktu jej pierwotnego poboru. 9) W czasie prób dostarczenia przesyłki typu list za potwierdzeniem odbioru kurier winien w skrzynce pocztowej lub w drzwiach mieszkania adresata zostawić informację o nieudanej próbie dostarczenia przesyłki tzw. awizo, zawierające m.in. datę i godzinę nieudanej próby dostarczenia przesyłki. W przypadku drugiego awizo kurier podaje nr telefonu kontaktowego oraz informację o miejscu i godzinach, w którym można odebrać przesyłkę w terminie maksymalnie 3 dni roboczych. Próby dostarczenia przesyłki muszą odbyć się z zachowaniem terminu o którym mowa w ppkt 8. 10) Za listy za potwierdzeniem odbioru doręczone nieskutecznie tj. takie, których mimo dochowania opisanej w ppkt 8 procedury nie udało się doręczyć, Zamawiający zapłaci 80% kwoty przewidzianej za skuteczne doręczenie listu za potwierdzeniem odbioru. 11) Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia z Wykonawcą innego przedziału czasowego nadawania przesyłek oraz ich dostarczania. 12) Przesyłki to koperty lub paczki o wadze do 1 kg zawierające dokumenty i materiały związane z działalnością Zamawiającego podlegające ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem. Przesyłki te w trakcie przewozu i przekazywania powinny być traktowane z należytą starannością i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem zawartości. O rodzaju przesyłki, tj. przesyłka zwykła/za potwierdzeniem odbioru, nie świadczy jej waga ani rozmiar. Podczas przekazywania przesyłek kurierowi Zamawiający określi ich rodzaj. 13) Planowana liczba i rodzaj przesyłek w okresie realizacji usługi: L.p. Rodzaj przesyłki Szacunkowa ilość przesyłek 1 Łącznie - listy zwykłe 16.200 szt. 2 Łącznie-list za potwierdzeniem odbioru 10.800 szt. 14) W przypadku uzyskania przez Zamawiającego informacji o występowaniu zakłóceń w realizacji zamówienia, Wykonawca - na żądanie Zamawiającego powinien niezwłocznie udzielić odpowiedzi, na jakim etapie doręczania znajduje się dana przesyłka i podjąć stosowne działania. 15) Dla umożliwienia identyfikacji pracowników Wykonawcy wymagane jest posiadanie przez kurierów widocznych identyfikatorów firmowych ze zdjęciem. 16) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania tajemnicy korespondencji i ochrony zawartości przesyłek przed nieuprawnionym ujawnieniem. 17) Przesyłki powinny być doręczane w stanie nienaruszonym a uszkodzone w czasie transportu wymagają dodatkowego zabezpieczenia na koszt Wykonawcy. W tych przypadkach Wykonawca dostarczy protokół opisujący uszkodzenie. 18) Wykonawca gwarantuje ubezpieczenie przesyłek kurierskich na standardowych zasadach stosowanych dla swoich przesyłek lub na warunkach szczegółowych na życzenie Zamawiającego i/lub poszczególnych punktów odbioru. 19) Adresat przesyłki ma prawo sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela Wykonawcy dostarczającego przesyłkę. W przypadku niezgodności zawartości z dowodem nadania lub noszącej znamiona uszkodzenia adresat ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki i zgłosić reklamację. 20) Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, na warunkach określonych w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania usługi w okresach określonych przez Zamawiającego. 21) Wykonawca będzie prowadził w okresach miesięcznych rejestr pobranych i doręczonych przesyłek, z uwzględnieniem przesyłek, których nie udało się doręczyć skutecznie, odrębny dla poszczególnych punktów ich poboru. Rejestr będzie stanowił podstawę do rozliczeń z Zamawiającym w okresach miesięcznych. 22) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 30% w stosunku do zamawianych ilości. UWAGA, *) przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.12.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dn. 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r poz. 1529).
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę kurierską o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 4 osobami, z których każda posiada co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w pracy na stanowisku kuriera
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający pod pojęciem głównych usług rozumie: usługi kurierskie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 1) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5 SIWZ 2) w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) w przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
III.7)
ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=15
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, w Sekretariacie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, w Sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieDokumenty do pobrania:

SIWZ

SIWZ w wersji edytowalnej


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Marcin _Sanner
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Sanner
Data wytworzenia informacji: 28.12.2013
Data udostępnienia informacji: 28.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2013 14:55 Aktualizacja treści Marcin Sanner
28.11.2013 14:42 Aktualizacja treści Marcin Sanner
28.11.2013 14:24 Dodanie informacji Marcin Sanner