usługa zorganizowania szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe beneficjentów projektu RBS

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe beneficjentów projektu systemowego Rodzina bliżej siebie w zakresie: 1) Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym (widłowe); 2) Kurs gospodarki magazynowej.

Uwaga!!!

Zmiana treści SIWZ

Dokument do pobrania:

1) Informacje o zmianie.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.  


Numer ogłoszenia: 342016 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, faks 058 7820124 w. 38.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja samorządowa. Pomoc publiczna..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe beneficjentów projektu systemowego Rodzina bliżej siebie w zakresie: 1) Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym (widłowe); 2) Kurs gospodarki magazynowej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących wymagań (organizacja każdego ze szkoleń musi uwzględniać wszystkie niżej wymienione wymagania): 1) Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom na własność materiały szkoleniowe (tj. podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką szkolenia, teczki, notesy, długopisy oraz inny sprzęt/materiały specjalistyczne niezbędne do realizacji szkolenia, w ilości odpowiedniej do liczby uczestników danego szkolenia np. zapewnienie odpowiedniej ilości wózków widłowych w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych na kursie wózków jezdniowych lub odpowiedniej ilości stanowisk komputerowych itp. 2) Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć zapewnione samodzielne i odpowiednio (w sposób adekwatny do zakresu danego szkolenia) wyposażone stanowisko do nauki. 3) Zajęcia teoretyczne zostaną przeprowadzone w pomieszczeniu(-ach) dostosowanym(-ych) do prowadzenia zajęć szkoleniowych i odpowiednio w tym celu wyposażonym(-ych) z zapewnionym zapleczem, posiadającym odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe, z dostępem do toalety oraz szatni. Pomieszczenie musi być wyposażone co najmniej w krzesła w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia, stoły i/lub przestrzeń roboczą umożliwiającą swobodne dokonywanie notatek przez uczestników, tablicę sucho ścieralną i/lub tablicę szkolną, flipchart, projektor multimedialny oraz komputer. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich uczestników szkolenia. 5) Wykonawca zapewni uczestnikom bez ograniczeń, w każdym dniu prowadzonych zajęć: wodę, kawę i herbatę wraz z cukrem i mlekiem. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i skierowania uczestników na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w danym szkoleniu w przypadku gdy uczestnik nie posiada aktualnych badań w tym zakresie, a takie badania okażą się wymagane w świetle przepisów obowiązującego prawa. 7) Szkolenia powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności i wydaniem certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń o jego ukończeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Ponadto wydane dokumenty winny być oznakowane logiem Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją, że projekt był współfinansowany ze środków EFS zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 5 SIWZ. Uwaga!!! Czas trwania egzaminu nie jest wliczony w liczbę wymaganych godzin danego kursu. 8) Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, powinien zawierać: - imię i nazwisko uczestnika szkolenia - nazwę Wykonawcy przeprowadzającego szkolenie, - formę i nazwę szkolenia, - okres trwania szkolenia, - miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, - tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, - podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę przeprowadzającego szkolenie. Odbiór w/w dokumentu musi być potwierdzony podpisem przez uczestników szkolenia. 9) Program szkolenia oraz przeprowadzenie danego szkolenia muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 10) Zajęcia szkoleniowe mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt), w przedziale czasowym od 8:00 do 20:00; z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia nie przekroczy ośmiu. Jedna godzina teoretycznych zajęć szkoleniowych = jedna godzina zegarowa (60 min.), a w tym 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestników szkolenia, Zamawiający, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Wykonawcą, dopuszcza zorganizowanie kursu w soboty. 11) Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się na terenie miasta Gdyni. 12) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia tj. dziennika zajęć, list obecności, list odbioru cateringu, ankiety oceniającej szkolenie, list potwierdzenia odbioru przez uczestnika materiałów szkoleniowych oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub udziale w szkoleniu. Dokumentacja ta winna być sporządzona według zaleceń Zamawiającego. 13) Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje i plakaty dotyczące realizacji szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o tym, że szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostanie zamieszczona w miejscu odbywania zajęć. Analogicznie zostaną oznakowane materiały edukacyjne oraz świadectwa ukończenia szkolenia, o których mowa zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, a gdy jest to niemożliwe (np. szkolenie kończy się wydaniem świadectwa na formularzu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej), uczestnicy otrzymają dodatkowe dyplomy spełniające powyższe wymogi informacyjne. 14) Szkolenia zostaną zorganizowane w 2013r., na podstawie odrębnych, pisemnych zleceń, określających w szczególności: nazwę danego szkolenia, imiona i nazwiska uczestników szkolenia, termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkoleniowych. 15) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania Harmonogram każdego ze szkoleń zawierający m. in. nazwę szkolenia, miejsce prowadzenia zajęć szkoleniowych (z podaniem terminów, godzin zajęć szkoleniowych dla poszczególnych wykładów oraz dane wykładowcy/ów). Harmonogramy będą sporządzane zgodnie z zaakceptowanym przez Wykonawcę projektem umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ. 16) Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać faktury częściowe obejmujące kwoty należnego mu wynagrodzenia na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Szczegółowe opisy poszczególnych szkoleń: 2.1 Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym (widłowe): 1) Na szkolenie zostaną skierowane 24 osoby. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości kierowanych osób o nie więcej niż cztery osoby. 2) Uczestnicy będą skierowani na szkolenie w 3 grupach maksymalnie 10 osobowych. 3) Liczba godzin zajęć: co najmniej 67 godzin zegarowych, w tym co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych na jednego uczestnika. 4) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowisku kierowca operator wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych. 5) Szkolenie musi być zgodne z programem opracowanym lub zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważnym (w zakresie programowym i uprawnień otrzymywanych po zakończeniu kursu z zdaniu egzaminu). Program powinien zawierać: teorię (budowa i eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym), praktyczną naukę jazdy wózkiem jezdniowym, moduł wymiany butli gazowych - teoria i praktyka. 6) Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Każdemu z uczestników należy zapewnić swobodne wykonywanie ćwiczeń praktycznych 2.2 Kurs gospodarki magazynowej - Gospodarka magazynowa z obsługa programu magazynowego SUBIEKT 1) Na szkolenie zostanie skierowanych 8 osób. Uczestniczy będą skierowani w jednej grupie. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości kierowanych osób o nie więcej niż dwie osoby. 2) Liczba godzin zajęć: co najmniej 36 godzin zegarowych dla każdego uczestnika 3) Celem kursu jest przygotowanie kursantów do pracy na stanowisku magazyniera, a w tym: zapoznanie z zasadami funkcjonowania magazynu, nauka obsługi komputera, nauka tworzenia dokumentacji magazynowej, poznanie komputerowego programu magazynowego SUBIEKT. 4) Wymiar godzinowy zajęć: a) Poznanie zasad funkcjonowania magazynu - 10 godzin b) Poznanie i umiejętność tworzenia dokumentacji magazynowej - 10 godzin c) Poznanie komputerowego magazynowego programu SUBIEKT - 16 godzin.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia został spełniony jeżeli Wykonawca posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie organizowania szkoleń o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj.: minimum jedno szkolenie z zakresu - Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz minimum jedno szkolenie z zakresu - Kurs gospodarki magazynowej. Przy czym Wykonawca powinien wykazać, że w ramach ww. kursów przeszkolił minimum 20 osób. (Uwaga! Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem każdego z ww. szkoleń)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający pod pojęciem głównych usług rozumie usługi w zakresie organizowania szkoleń o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. szkolenia z zakresu: Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz Kurs gospodarki magazynowej.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 1) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5 SIWZ; 2) Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór Harmonogramu szkolenia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ; 3) dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez wykonawcę. 4) w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5) w przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Możliwa jest zmiana niniejszej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności możliwa jest zmiana personelu Wykonawcy przewidzianego do realizacji zadania, jednakże nowe osoby muszą posiadać co najmniej takie doświadczenie i kwalifikacje jak osoby dotychczasowe
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mopsgdynia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 w Sali spotkań Nr F, przy Sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup usługi jest współfinansowany ze środków dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udzielonej Zamawiającemu na realizację projektu Rodzina Bliżej Siebie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Marcin _Sanner
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Sanner
Data wytworzenia informacji: 23.08.2013
Data udostępnienia informacji: 23.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2013 14:43 Aktualizacja treści Marcin Sanner
23.08.2013 17:33 Dodanie informacji Marcin Sanner