Robota budowlana w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 i dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu

Robota budowlana w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11:
1) Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń; 2) Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 2. Dostawa wraz z montażem drzwi  przeciwpożarowych do Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11
Numer ogłoszenia: 280614 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Uwaga!!!

Zmiana treści SIWZ (04.09.2014 r.)

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 3 do SIWZ pkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

"przeciwpożarowe, klasa ognioodporności: Ei30 „80” pełne, oklejona okleiną (kolor: ciemny orzech), z ościeżnicą metalową z poszerzonym profilem od 101 do 150 mm, wysokość standardowa (205 mm do 210 mm)  – sztuk 3 (trzy)."

Dokumenty do pobrania:

1) Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ

2) Zmieniony załącznik nr 3a do SIWZ

3) SIWZ - zmieniony termin

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną zmianą termin składania ofert został przesunięty na dzień 10.09.2014 r., godz. 10:00

   

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

1) Odpowiedź nr 1 - 02.09.2014 r.

 

.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, faks 058 7820124 w. 38.


•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja samorządowa. Pomoc społeczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Robota budowlana w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11: 1) Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń; 2) Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 2. Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych do Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Robota budowlana w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11: 1) Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń; 2) Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11; 1.2 Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych do Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 2.1) dla robót budowlanych - Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń: 1) Dokumentacja techniczna, w tym: Przedmiar robót - załącznik nr 2a do SIWZ; 2.2) dla robót budowlanych - Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego 1) Dokumentacja techniczna, w tym: a) Przedmiar robót; b) Projekt Wykonawczy; - załącznik nr 2b do SIWZ. 2.3 dla dostawy wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych - opis zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części przedmiotowego zamówienia, tj.: 1) Cześć 1 - Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń; 2) Część 2 - Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11; 3) Część 3 - Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji: 1) na wykonane roboty budowlane - cześć 1 i 2zamówienia - 3 letniej gwarancji; 2) na wykonaną dostawę (dostarczone i zamontowane drzwi) - cześć 3 zamówienia - 5 letniej gwarancji. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej/projektowej (stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2) zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 6. Zamawiający dopuszcza drzwi równoważne do podanych w opisie - załącznik nr 3 do SIWZ. W celu ustalenia czy oferowane przez Wykonawcę drzwi spełniają stawiane im wymagania Wykonawca winien wykazać w treści oferty, na sporządzonym przez niego zestawieniu, że oferowane przez niego drzwi są równoważne. 7. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5, 31.51.82.00-2, 44.22.12.20-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w przypadku ubiegania się o część 1 zamówienia - wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 3 roboty budowlane w budynkach lub na budynkach przy czym wartość brutto każdej z wykonanych robót nie może być mniejsza niż 80.000 brutto. 2) w przypadku ubiegania się o część 2 zamówienia - że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - 2 roboty polegające na wykonaniu oświetlenia awaryjnego w budynku/ budynkach, przy czym wartość brutto każdej z wykonanych robót nie może być mniejsza niż 20.000 brutto. 3) w przypadku ubiegania się o część 3 zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony, jeżeli: 1) w przypadku ubiegania się o część 1 lub 2 zamówienia - wykonawca wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie pełnić samodzielną funkcję techniczną, tj. dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), oraz z min. pięcioletnie doświadczenie na tym stanowisku. 2) w przypadku ubiegania się o część 3 zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Poza dokumentami, o których mowa w pkt III.4.1-III.4.3 Ogłoszenia Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ); 2) kosztorys ofertowy (w przypadku ubiegania się o część 1 lub 2 zamówienia); 3) formularz cenowy - Załącznik nr 3a do SIWZ (w przypadku ubiegania się o część 3 zamówienia); 4) w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 1) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. pisemne zobowiązanie powinno zawierać w swojej treści co najmniej informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, b) sposobu w jaki zostaną wykorzystane zasoby podmiotu trzeciego przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim, d) zakresu i okresu udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
I. W umowie na część 1 i 2 zamówienia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w szczególności w razie zmiany przepisów, w oparciu o które realizowana jest niniejsza Umowa. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany końcowego terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia w przypadku: 1) Przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia. 2) Przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót. 3) Zaistnienia przypadku działania Siły Wyższej. 3. Dopuszczalna jest zmiana postanowień Umowy w przypadkach: 1) Dopuszczalnej prawem zmiany strony umowy lub oznaczenia strony umowy. 2) Wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy robót. 3) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmian przepisów o podatku od towarów i usług VAT 4) Wynagrodzenie Umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 5) Zmiany osoby na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. 4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 5. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. II. W umowie na część 3 zamówienia: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących: 1) wynagrodzenia, 2) terminu wykonania zamówienia, 3) jakości lub parametrów zaoferowanego asortymentu. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w następujących przypadkach: 1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu: a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec; b) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu świadczenia (Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia); c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego; d) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) zmian przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) mających wpływ na warunki realizacji umowy. 3. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=category§ionid=1&id=7&Itemid=13
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 81-265 Gdynia, Grabowo 2, w Sekretariacie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 81-265 Gdynia, Grabowo 2, w Sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Robota budowlana w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 - Wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dla robót budowlanych - dokumentacja techniczna, w tym: Przedmiar robót - załącznik nr 2a do SIWZ;.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Robota budowlana w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11- Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, w tym: a) Przedmiar robót; b) Projekt Wykonawczy; - załącznik nr 2b do SIWZ.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.51.82.00-2.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych do Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - opis zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.12.20-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Dokumenty do pobrania:

1) SIWZ

SIWZ w wersji edytowalnej

2) załącznik nr 2a - dokumentacja techniczna na  wymianę drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń: Przedmiar robót

3) załącznik nr 2b - Dokumentacja techniczna na Przebudowę instalacji oświetlenia awaryjnego: Przedmiar robót; Projekt Wykonawczy

3) załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dla dostawy wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych

4) załącznik nr 3a -  formularz cenowy- dot. części 3 zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Marcin _Sanner
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Sanner
Data wytworzenia informacji: 22.08.2014
Data udostępnienia informacji: 22.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2014 11:44 Aktualizacja treści Marcin Sanner
04.09.2014 11:43 Dodanie informacji Marcin Sanner
02.09.2014 14:50 Dodanie informacji Marcin Sanner
22.08.2014 18:51 Dodanie informacji Marcin Sanner