Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                             Gdynia, 30.10.2014 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
81-265 Gdynia
ul. Grabowo 2
tel./faks: (58) 782 01 20Dotyczy:  
   postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych przebywających na ternie Gdyni; znak: MOPS.DZP.322.20/2014;


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 907 dalej zwana „ustawa Pzp”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 80-690 Gdańskie, ul. Przegalińska 135

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert opisanym w Rozdziale 11 pkt 1 SIWZ była:
cena oferty brutto  – waga 100 %.
Oferta uznana za najkorzystniejszą była jedyną oferta złożoną w powyższym postępowaniu, nie podlegała odrzuceniu w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych na podstawie ww. kryterium, zgodnie ze wzorem podanym w Rozdziale 11 pkt 2 SIWZ.

Nazwy (firmy), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert i łączna punktacja:


Oferta Nr 1:  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
80-690 Gdańskie, ul. Przegalińska 135

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena:

Oferta Nr 1:  100 pkt 

Łączna punktacja:

Oferta Nr 1:  100 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Marcin _Sanner
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Sanner
Data wytworzenia informacji: 30.10.2014
Data udostępnienia informacji: 30.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2014 12:05 Dodanie informacji Marcin Sanner