Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty robota budowlana cz.2

81-265 Gdynia
ul. Grabowo 2
tel./faks: (58) 782 01 20

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na robotę budowlaną oraz dostawę w Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 w następującym zakresie: cz.1 - robota budowlana - wymiana drzwi wewnętrznych i remont pomieszczeń; cz. 2 - robota budowlana - przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego; cz. 3 dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych; znak: MOPS.DZP.322.16/2014, dotyczy cz. 2 zamówienia;


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 907 dalej zwana „ustawa Pzp”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne WIKON Sp. z o.o. 81-198 Pierwoszyno, ul. Brzoskwiniowa 7

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert opisanym w Rozdziale 14 SIWZ była cena oferty brutto – waga 100 %.
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała (spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu), największą liczbą punktów przyznanych na podstawie ww. kryterium, zgodnie ze wzorem podanym w Rozdziale 14 pkt 14.2 SIWZ.

Nazwy (firmy), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Oferta Nr 1:  ALU-IDEAL Sp. z o.o. 88-140 Gniewkowo, Wierzchosławice 37A
Oferta Nr 2:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „WIKON” Sp.  z .o.o.  81-198 Pierwoszyno,ul. Brzoskwiniowa 7
Oferta Nr 3:  Firma Budowlana „EFAK Sp. J. Edmund Figurski & Andrzej Kotecki, 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 1
Oferta Nr 4:  MATI Krzysztof Czarnecki, 81-504 Gdynia, ul. Łowicka 1


Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena oraz łączna punktacja:

Oferta Nr 1:  50,29 pkt
Oferta Nr 2:  100,00 pkt 
Oferta Nr 3:  73,20 pkt
Oferta Nr 4:  72,00 pkt

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Marcin _Sanner
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Sanner
Data wytworzenia informacji: 23.09.2014
Data udostępnienia informacji: 23.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2014 13:47 Dodanie informacji Marcin Sanner