Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa budynku MOPS

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                          Gdynia, 02 lipca 2014 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
81-265 Gdynia
ul. Grabowo 2
tel./faks: (58) 782 01 20INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy:    przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną: Przebudowa budynku MOPS z dostosowaniem go do wymagań p. poż. i programu ŚDS, dobudowa wiatrołapu, znak: MOPS.DZP.322.10/2014


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 907 dalej zwana „ustawa Pzp”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 6 złożoną przez:

Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dolna 23, 84-230 Rumia  


Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert opisanym w Rozdziale 14 SIWZ była cena oferty brutto – waga 100 %.
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała (spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu), największą liczbą punktów przyznanych na podstawie ww. kryterium, zgodnie ze wzorem podanym w Rozdziale 14 pkt 2 SIWZ.

Nazwy (firmy), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Oferta Nr 1:  Głogowskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Spółka Akcyjna,
ul. Sikorskiego 40, 67-200 Głogów
Oferta Nr 2:  Głogowskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Spółka Akcyjna, 
ul. Sikorskiego 40, 67-200 Głogów
Oferta Nr 3:  Firma Handlowo-Usługowa Intel Solar Paweł Baran, ul. Łobodzka 29, 89-530 Śliwice
Oferta Nr 4:  Feniks Sp. z o.o., ul. Lotników 9B/4, 84-230 Rumia
Oferta Nr 5: Zakład Remontowo-Usługowy „MONTEX” Romuald Puzdrowski, ul. Strzebielińska 66, 84-242 Luzino
Oferta Nr 6:  Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dolna 23, 84-230 Rumia

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena oraz łączna punktacja:


Oferta Nr 1:  --- 
Oferta Nr 2:  --- 
Oferta Nr 3:  ---
Oferta Nr 4:  92,77 pkt
Oferta Nr 5:  98,58 pkt
Oferta Nr 6:  100 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Marcin _Sanner
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Sanner
Data wytworzenia informacji: 02.07.2014
Data udostępnienia informacji: 02.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2014 16:05 Dodanie informacji Marcin Sanner