Info. o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs na Prawo jazdy kat. D

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                     Gdynia, 04 września 2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
81-265 Gdynia
ul. Grabowo 2
tel./faks: (58)
                                          INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na usługę szkolenia w zakresie: kurs na Prawo jazdy kat. D – dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu Rodzina bliżej siebie; znak: RBS.323.11/2013, dotyczy części B zamówienia

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – dalej zwana „ustawa Pzp”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez:
Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Wiesława Wysocka 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 6D

Uzasadnienie wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert opisanym w Rozdziale 12 SIWZ była cena oferty brutto. Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, największą liczbę punktów przyznanych na podstawie ww. kryterium, zgodnie ze wzorem podanym w Rozdziale 12 pkt 2 SIWZ.

Nazwy (firmy), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Oferta Nr 1: Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Wiesława Wysocka 84-230 Rumia,
ul. Dąbrowskiego 6D
Oferta Nr 2: Ośrodek Szkolenia Kierowców „MICHAŁ” Michał Ławicki 83-304 Przodkowo,
ul. Kasztanowa 10

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena oraz łączna punktacja:

Oferta Nr 1: 100 pkt
Oferta Nr 2: 84,74 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Marcin _Sanner
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Sanner
Data wytworzenia informacji: 04.09.2013
Data udostępnienia informacji: 04.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2013 14:40 Dodanie informacji Marcin Sanner