Dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych oraz innych artykułów higienicznych MOPS Gdynia

Dostawa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych oraz innych artykułów higienicznych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, zamawianych na potrzeby placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania wykonawców - 24.07.2014 r. (dokument do pobrania)

Projekt umowy - po zmianach (dokument do pobrania)

 

Numer ogłoszenia: 243676 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, faks 058 7820124 w. 38.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych oraz innych artykułów higienicznych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, zamawianych na potrzeby placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych oraz innych artykułów higienicznych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, zamawianych na potrzeby placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni. 2. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania innego adresu dostawy niż wskazany w pkt 1 przy czym wszystkie dostawy będą realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdynia. 3. Dostarczane produkty muszą być w I gatunku jakości oraz muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dostarczane produkty muszą posiadać estetyczne opakowania, nie uszkodzone mechanicznie. 4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo ustali rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy. 5. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 6. W związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów z zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 25% w stosunku do zamawianych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany cyklicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. 7. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego asortymentu. 8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.19.80.00-4, 39.81.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem co najmniej 2 dostaw środków czystości o wartości brutto minimum 50.000,00 zł każda
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5 SIWZ; 2) Formularz cenowy (wg Załącznika nr 2 do SIWZ); 3) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne dla Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=category§ionid=1&id=7&Itemid=13
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, w Sekretariacie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, w Sekretariacie.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Marcin _Sanner
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Sanner
Data wytworzenia informacji: 21.07.2014
Data udostępnienia informacji: 21.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.07.2014 14:11 Aktualizacja treści Marcin Sanner
21.07.2014 14:32 Dodanie informacji Marcin Sanner