Zaproszenie do składania ofert na docieplenie elewacji budynku przedszkola

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie robót budowlanych pn. DOCIEPLENIE  ELEWACJI  BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni , ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia
           Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek”  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych DOCIEPLENIE ELEWACJI  BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni
 I. Opis przedmiotu zamówienia  : Przedmiotem zamówienia jest DOCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU WG PROJEKTU
 Szczegółowy opis i zakres robót określony jest przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 
II. Procedura postępowania :  SIWZ  oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl
III  Zasady porozumiewania się
1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila lub fax wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Violetta Ilnicka oraz Elżbieta Cylkowska , e-mail: przedszkolaki8@interia.pl tel 5 620 36 79. Porozumiewanie się Wykonawcy z  uprawnioną osobą odbywać się może  codziennie  w  godzinach od 7.30 do 15.00,
IV. Termin realizacji
 Termin realizacji zamówienia  : do  20 grudnia 2017 od dnia zawarcia umowy
V. Składanie ofert
1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:
Oferta na wykonanie docieplenia elewacji w budynku Przedszkola nr 8
Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
2.Miejsce składania ofert: Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” Ul. Kapitańska 15 81-249  Gdynia – biuro  przyjmuje oferty: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 700 – 1500, przesłane drogą pocztową.
 
1.    Termin złożenia oferty:                        do dnia  25.10.2017 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura  w sposób podany w ust. 1.
2.    Otwarcie ofert:         nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek”
                                       Gdynia ,ul. Kapitańska 15 w dniu  25.10.2017. r. o godzinie 10.30

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Ilnicka
Wprowadził informację: Karolina Puźniak
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Puźniak
Data wytworzenia informacji: 12.10.2017
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2017 11:30 Aktualizacja treści Karolina Puźniak