Regulamin zamówień sektorowych - tekst jednolity z dnia 07.07.2009 r.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH


PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAW0 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)


UDZIELANYCH PRZEZ


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ Sp. z o.o. w Gdyni


WSTĘP

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zamówień udzielanych przez Zamawiającego, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro , a jednocześnie ich wartość jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w odniesieniu do zamówień sektorowych.


DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1
Przedmiot regulacji
Art. 1. [Zakres przedmiotowy i podmiotowy]
Regulamin określa zasady i tryb udzielania podprogowych zamówień sektorowych udzielanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni.
Art. 2. [Objaśnienie pojęć] 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.);
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
3) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przed¬miotem nie są roboty budowlane lub dostawy;
4) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
5) awarii – należy przez to rozumieć nagłe, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie powodujące trwałą przerwę prowadzonych operacji lub utratę właściwości systemów lub elementu systemu wymagające natychmiastowego usunięcia ze względów technologicznych, prawnych, społecznych lub innych;
6) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień sektorowych udzielanych przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni;
7) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
8) Rejestrze Nierzetelnych Wykonawców - należy przez to rozumieć rejestr prowadzony przez Zamawiającego zgodnie z wewnętrznymi zasadami;
9) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni;
10) kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć członka Zarządu Spółki, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego;
11) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia sektorowego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia sektorowego;
12) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia sektorowego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień sektorowych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia sektorowego;
13) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia sektorowego;
14) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia sektorowego;
15) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
16) SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
Art. 3. [Wyłączenia]
 Regulaminu nie stosuje się przy udzielaniu zamówienia:
1) jeżeli jego wartość przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy lub ponad 50% jego wartości finansowana jest ze środków publicznych lub przez podmioty , o których mowa w art. 3 ust. 1, pkt 1 – 3a Ustawy występujących pojedynczo lub wspólnie;
2) jeżeli zamówienie finansowane jest z udziałem środków, których przyznanie uzależnione jest od zastosowania procedury udzielania zamówienia określonej w Ustawie; 
3) jeżeli zamówienie ma być udzielane na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w Ustawie;
4) jeżeli zamówienie nie jest związane z działalnością sektorową (wówczas w celu jego udzielenia stosuje się przepisy Ustawy na zasadach ogólnych);
5) jeżeli zamówienie służy usuwaniu awarii lub jest spowodowane zajściem nieprzewidywalnym, nagłym. Wymagającym natychmiastowej reakcji.
Art. 4. [Zamówienia mieszane] 
1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

Rozdział 2
Zasady udzielania zamówień
Art. 5. [Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji] 
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z zapisami regulaminu.
Art. 6. [Zasada jawności; tajemnica przedsiębiorstwa]
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w regulaminie.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 56 ust. 3. regulaminu.
Art. 7. [Zachowanie formy pisemnej i języka polskiego]

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Art. 8. [ Zasada wyboru trybu udzielania zamówienia]

1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.
2. Zamawiający może również podjąć decyzję o przeprowadzeniu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę lub zamówienie z wolnej ręki.
3. Wyboru trybu udzielenia zamówienia dokonuje Komisja przetargowa Zamawiającego.
4. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienie z wolnej ręki, tylko w przypadkach określonych w regulaminie.
5. Kierownik Zamawiającego może ustalić inny sposób realizacji zamówienia niż określony w mniejszym Regulaminie lub zaproponowany przez Komisję przetargową.
Rozdział 3
Ogłoszenia
Art. 9. [Publikacja ogłoszeń, sprostowania]
1. Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie przetargowym Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. Zamawiający może dodatkowe zamieścić ogłoszenie o postępowaniu w prasie lokalnej lub o zasięgu ogólnokrajowym.
3. Zamawiający może za pomocą faksu, rozmowy telefonicznej potwierdzonej notatką służbową i poczty elektronicznej poinformować o wszczętym postępowaniu dodatkowo Wykonawców wybranych z Bazy Internetowej (Panorama firm, Internetowe Katalogi Firm) oraz wykonawców, którzy w ciągu 3 ostatnich lat realizowali zamówienia u Zamawiającego z należytą starannością.
4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli uzna to za konieczne. 
5. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.
DZIAŁ II
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Rozdział 1
Zamawiający i wykonawcy
Art. 10. [Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego] 
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej.
Art. 11. [Podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie]
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.
2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia osobie trzeciej.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, działa, jako pełnomocnik zamawiającego.
Art. 12. [Okoliczności wyłączające udział]
1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób;
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

Art. 13. [Osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowania]
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego.
3. Kierownik zamawiającego zleca przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego powołanej przez Zarząd Spółki Komisji ds. Zamówień Publicznych.
Art. 14. [Zadania komisji]

1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do wyboru trybu postępowania, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych, niż określone w ust. 1, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 15. [Udział w postępowaniu]
1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) spełniają pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
2. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
2) przepisy niniejszego regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 3. 
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 3, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Art. 16. [Przesłanki wykluczenia wykonawcy]
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, którym w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający naliczył karę umowną nałożoną w wyniku nienależytego wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy;
3) wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonywali bez zachowania należytej staranności, a także wykonawców, którzy uchylali się od wypełniania obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, przez co zostali wpisani do Rejestru Nierzetelnych Wykonawców, zgodnie z procedurami Zamawiającego:
  a) na pisemny wniosek wykonawcy Zamawiający informuje go, czy jest on wpisany do Rejestru Nierzetelnych Wykonawców; 
4) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
5) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
11) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków albo złożone dokumenty zawierają błędy lub budzącą wątpliwości w odniesieniu do ich treści lub autentyczności, a wykonawcy nie uzupełnili wymaganych dokumentów lub nie wyjaśnili wątpliwości z nimi związanych;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
5) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 – 5.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Art. 17. [Zakres żądań zamawiającego]

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które uzna za niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 
2. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.17 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 17 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
3. Zamawiający może także wezwać wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 17 ust. 1.
Art. 18. [Wybór formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawcy]
W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie. Zamawiający może dopuścić inną niż pisemna formę (np. faksem lub drogą elektroniczną).
Rozdział 2
Przygotowanie postępowania
Art. 19. [Opis przedmiotu zamówienia] 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba standaryzacji, unifikacji urządzeń, wyrobów, materiałów lub gdy specjalistyczny charakter zamówienia powoduje, że dane zamówienie może być realizowane przez ograniczoną liczbę wykonawców zapewniających utrzymanie wymaganych standardów jakościowych, Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia również przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub jego pochodzenia.
Art. 20. [Ustalenie wartości zamówienia] 
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
5. Przy ustalaniu wartości zamówienia stosuje się, ogłaszany przez Prezesa Rady Ministrów, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia stosowany w postępowaniach prowadzonych zgodnie z Ustawą. 

Art. 21. [Termin ustalenia wartości zamówienia] 

1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.
Art. 22. [Informacje zawarte w specyfikacji] 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera, co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
8) wymagania dotyczące wadium;
9) termin związania ofertą;
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12) opis sposobu obliczenia ceny;
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach;
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zawiera również:
1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
2) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
3) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
4) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
3. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy, zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
Art. 23. [Przekazanie specyfikacji] 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający może przekazywać odpłatnie specyfikację istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem kosztów jej druku oraz przekazania.
3. Zamawiający może udostępnić SIWZ do pobrania, wraz z wyjaśnieniami i zmianami, na własnej stronie internetowej.
Art. 24. [ Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji]
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezbędnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcy, który się o nie zwrócił oraz zamieszcza je na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej.
3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie. Informację z zebrania doręcza się wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją na stronie.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
Rozdział 3
Tryby udzielania zamówień
Oddział 1
Przetarg nieograniczony
Art. 25. [Definicja]
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Art. 26. [Wszczęcie postępowania]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej.
2. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób.
3. Zamawiający może po opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, wysłać również informację o wszczętym postępowaniu do wybranych przez siebie wykonawców.
Art. 27. [Ogłoszenie o zamówieniu]
Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1, zawiera, co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania ofert;
11) termin związania ofertą;
 Art. 28. [Udostępnienie specyfikacji]

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Art. 29. [Termin składania ofert]
Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty z tym że, termin ten nie może być krótszy niż 7 dni dla dostaw i usług oraz 20 dni dla robót budowlanych od dnia ogłoszenia.
Art. 30. [Oświadczenie o spełnianiu warunków]
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty.
Art. 31. [Wadium] 
1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości od 0,5% do 5 % szacowanej wartości zamówienia.
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Art. 32. [Zwrot wadium]
1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 2, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Oddział 2

Przetarg ograniczony
Art. 33. [Definicja]
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Art. 34. [Wszczęcie postępowania]
1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 26 stosuje się odpowiednio.
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 33, zawiera, co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
11) adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;
12) termin związania ofertą.
 
Art. 35. [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu]

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w sposób określony w art. 26.
Art. 36. [Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału]
1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.
2. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę; wniosek zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Art. 37. [Zaproszenie do składania ofert]
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Art. 38. [Termin składania ofert]
Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 20 dni dla robót budowlanych.
Art. 39. [Zasady wnoszenia i zwrotu wadium]
Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 31 i 32.

Oddział 3

Negocjacje bez ogłoszenia 
Art. 40. [Definicja]
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Art. 41. [Wszczęcie postępowania i zaproszenie wykonawców do negocjacji]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera, co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
4) termin wykonania zamówienia;
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
6) określenie trybu zamówienia;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.
9) zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.
Art. 42. [Zasady prowadzenia negocjacji].

1. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
2. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

Art. 43. [Zakres zmian dopuszczalnych w specyfikacji]

1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia.

Art. 44. [Zaproszenie do składania ofert] 

1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert i przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 22 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.
2. Przepisy art. 31 i 32 stosuje się.
3. Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej informacje o:
1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;
2) obowiązku wniesienia wadium;
3) terminie związania ofertą.
4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Oddział 4
Zamówienie z wolnej ręki
Art. 45. [Definicja]
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
Art. 46. [Przesłanki zastosowaniu trybu]
1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
2) ze względu na wyjątkową sytuację wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia lub udzielenie takiego zamówienia związane jest z istotnym interesem zamawiającego.
3) w prowadzonych uprzednio postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, postępowanie zostało unieważnione, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
4) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;
5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;
7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;
2. Przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki nie stosuje się przepisów art. 6, art. 22-24.

Oddział 5
Zapytanie o cenę
Art. 47. [Definicja]
Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
Art. 48. [Przesłanki zastosowaniu trybu]
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi o ustalonych standardach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych.
2. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba standaryzacji, unifikacji urządzeń, wyrobów, materiałów lub gdy usługi typu specjalistycznego wykonywane są na rynku przez ograniczoną liczbę wykonawców zapewniających utrzymanie wymaganych standardów jakościowych Zamawiający może zwrócić się z zapytaniem o cenę do wykonawców, którzy spełniają takie wymagania i oferują określone produkty. 

Art. 49. [Wszczęcie postępowania]
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 3.
2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 22 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje się.
Art. 50. [Zakaz negocjacji, niezmienna oferta cenowa]
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Art. 51. [Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków]
Do zapytania o cenę przepisy art. 30 i art. 31 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4
Wybór najkorzystniejszej oferty
Art. 52. [Złożenie oferty]
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 53. [Oferta wariantowa, częściowa]
1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.
2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
Art. 54. [Uprawnienie do zmiany lub wycofania oferty]
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
Art. 55. [Okres związania ofertą]
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni.
2. zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć ten termin o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Art. 56. [Otwarcie ofert]
1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Art. 57. [Oczywiste omyłki; korekta]
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Art. 58. [Odrzucenie oferty]
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z regulaminem;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3;
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 59. [Kryteria oceny ofert] 
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Art. 60. [Zawiadomienie o wyborze oferty] 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę); 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
1) o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru Zamawiający zawiadamia uczestników przetargu, którzy złożyli oferty.
Art. 61. [Unieważnienie postępowania]
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 59 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia sektorowego.
2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne.

Art. 62. [ Zawarcie umowy]

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

1) wykonawca winien podpisać umowę w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisu ust. 1 niniejszego paragrafu.
2) podpisanie umowy może nastąpić po terminie związania ofertą za zgodą obu stron na pisemny wniosek jednej z nich w przypadku, gdy obiektywne przyczyny uniemożliwiają podpisanie umowy w pierwotnie wyznaczonym terminie.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 61 ust. 1.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub jeżeli wykonawca realizuje zawartą już umowę bez zachowania należytej staranności, albo uchyla się od wypełniania obowiązków wynikających z umowy – Zamawiający ma prawo wpisać takiego wykonawcę do Rejestru Nierzetelnych Wykonawców.
4. O wpisaniu wykonawcy do Rejestru Nierzetelnych Wykonawców Zamawiający informuje go na piśmie wraz z podaniem uzasadnienia.
Rozdział 5
Dokumentowanie postępowań
Art. 63. [Protokół postępowania]
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający, co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cenę i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.
2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
4. Komisja przeprowadzająca postępowanie określa:
1) wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole;
2) sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.
5. Protokół sporządzony zgodnie z ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu zatwierdza kierownik Zamawiającego.
Art. 64. [Przechowywanie protokołu] 
1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
DZIAŁ III
UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ

Art. 65. [Umowy według kodeksu cywilnego]
1. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
Art. 66. [Zakres świadczenia]
1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 67. [Solidarna odpowiedzialność wykonawców]
Wykonawcy, o których mowa w art. 15 ust. 3, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Art. 68. [Okres zawarcia umowy] 
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę na czas nieoznaczony, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia lub przemawia za tym inny ważny interes zamawiającego oraz wówczas, gdy przedmiotem umowy są dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
2) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciepła z sieci ciepłowniczej;
5) licencji na oprogramowanie komputerowe.
Art. 69. [Zakaz zmiany zawartej umowy] 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
Art. 70. [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.


Art. 71. [Formy zabezpieczenia]
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Art. 72. [Zmiana formy zabezpieczenia]  
1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 71 ust. 1.
2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Art. 73. [Wysokość zabezpieczenia]
1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść, co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.
5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
Art. 74. [Zwrot zabezpieczenia] 
1. Zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, zwraca 70% zabezpieczenie, jednak nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana, na pisemny wniosek wykonawcy jednak nie wcześniej niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

DZIAŁ IV
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Rozdział 1
Przepisy wspólne
Art. 75. [Wyłączenie stosowania]

W toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 07.07.2009
Data udostępnienia informacji: 22.04.2010