Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowej części budynku szkoły na przedszkole 4-oddziałowe przy ul. Chwaszczyńskiej 26.


                                                                                                                                   Gdynia 15.11.2017 r.
 
                                                               INFORMACJA
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 26 informuje, że  na podstawie art.67.1 pkt.4   Prawo zamówień publicznych  w dniu 15.11.2017 r.  została podpisania umowa na „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowej części budynku szkoły na  przedszkole 4-oddziałowe przy ul. Chwaszczyńskiej 26.” z firmą  PROVISION Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 32/6 RUMIA.

Planowany termin zakończenia  realizacji  inwestycji – 28.02.2018 r.
 
 
 
                                                                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                                                                  Andrzej GogolaGdynia 16.10.2017 r.


INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 26 informuje, że  w dniu 16.10.2017 r. do godz.12:00  nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszony przetarg nieograniczony „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowej części budynku szkoły na  przedszkole 4-oddziałowe przy ul. Chwaszczyńskiej 26.”
 
Dyrektor
Andrzej Gogola
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na robotę budowlaną:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowej części budynku szkoły 
na przedszkole 4-oddziałowe przy ul. Chwaszczyńskiej 26
 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
  ul. Chwaszczyńska 26
  81-571 Gdynia
  telefon: 58 629 12 69 
  fax: 58 629 12 69 
  adres strony internetowej: www.zsp4gdynia.pl
  email: zsp4gdynia@gmail.com
  godziny pracy: 8:00 – 15:30

 2. Określenie trybu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych.

 3. Zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45 000000-7 oraz inne kody CPV podane w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych oraz częściowych.

 4. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2017 r.

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki w postępowaniu, określone w SIWZ, między innymi:
  - posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
  - posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny,
  - realizację (  wykonanie ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie należycie zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończył - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze mniejszej niż 2000m³
  - wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – polisa na kwotę niemniejszą niż 1000 000 zł
  - wymagane jest aby wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności  kredytowej w wysokości 400 000 zł
  - Wykonawców  obowiązują ustalenia dot. wadium i zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zawarte w SIWZ.

  2.  Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza sięwykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, art.24 ust. 5 pkt.4, 7, 8 ustawy

 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegółowy wykaz  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w SIWZ.

  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie.

  Cena – waga kryterium 60
  okres udzielanej gwarancji- waga kryterium 20
  termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20

 7. Składanie ofert.
  Oferty należy składać do dnia 16.10.2017 r. do godz.12:00
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4
  ul. Chwaszczyńska 26
  81-571 Gdynia 
  Sekretariat pok.66
  Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

  Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną "Przebudowa  wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowej części budynku szkoły na przedszkole 4-oddziałowe przy ul. Chwaszczyńskiej 26. "Nie otwierać przed 16.10.2017. r. godz. 12.00”.  

 8. Termin związania ofertą. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 10. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy o Pzp. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ

 11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 595985-N-2017. Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.10.2017.

Więcej szczegółów oraz dokumentacja projektowa na stronie internetowej naszej placówki:

www.zsp4gdynia.pl
 Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Ostatnio zmodyfikował: Marek Pauli
Data wytworzenia informacji: 18.11.2011
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2017 18:05 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.11.2017 18:04 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.11.2017 18:03 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.11.2017 18:02 Aktualizacja treści Marek Pauli
16.10.2017 19:32 Aktualizacja treści Marek Pauli
16.10.2017 19:31 Aktualizacja treści Marek Pauli
16.10.2017 19:29 Aktualizacja treści Marek Pauli
03.10.2017 17:35 Aktualizacja treści Marek Pauli
03.10.2017 17:33 Aktualizacja treści Marek Pauli
26.03.2013 20:01 Korekta Marek Pauli
26.03.2013 19:59 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 20:34 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 20:32 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 13:35 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 13:35 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 13:34 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 13:32 Dodanie informacji Marek Pauli
03.11.2011 19:49 Dodanie informacji Marek Pauli
12.08.2011 13:09 Korekta Marek Pauli
12.08.2011 13:08 Dodanie informacji Marek Pauli
28.07.2011 21:19 Korekta Marek Pauli
28.07.2011 21:19 Korekta Marek Pauli
28.07.2011 21:18 Dodanie informacji Marek Pauli
27.07.2011 13:55 Korekta Marek Pauli
27.07.2011 13:55 Korekta Marek Pauli
27.07.2011 13:54 Korekta Marek Pauli
27.07.2011 13:53 Korekta Marek Pauli
27.07.2011 13:52 Dodanie informacji Marek Pauli
25.07.2011 09:40 Korekta Marek Pauli
25.07.2011 09:35 Korekta Marek Pauli
22.07.2011 12:59 Korekta Marek Pauli
22.07.2011 12:58 Aktualizacja treści Marek Pauli
22.07.2011 12:58 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 15:06 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 15:05 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 15:04 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 15:01 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 14:56 Dodanie informacji Marek Pauli
08.07.2011 16:42 Aktualizacja treści Marek Pauli
08.07.2011 16:41 Aktualizacja treści Marek Pauli
08.07.2011 16:39 Dodanie informacji Marek Pauli
01.06.2011 13:06 Aktualizacja treści Marek Pauli
01.06.2011 13:05 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.05.2011 20:03 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.05.2011 20:01 Aktualizacja treści Marek Pauli
23.11.2010 13:32 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.11.2010 18:22 Korekta Marek Pauli
15.11.2010 18:21 Korekta Marek Pauli
15.11.2010 18:20 Dodanie informacji Marek Pauli
30.09.2010 17:01 Aktualizacja treści Marek Pauli
30.09.2010 17:00 Aktualizacja treści Marek Pauli
30.09.2010 16:58 Dodanie informacji Marek Pauli
30.09.2010 16:52 Dodanie informacji Marek Pauli
30.09.2010 16:47 Dodanie informacji Marek Pauli
30.09.2010 16:46 Dodanie informacji Marek Pauli
15.09.2010 21:10 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.09.2010 21:10 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.09.2010 21:05 Dodanie informacji Marek Pauli
15.09.2010 20:58 Dodanie informacji Marek Pauli
15.09.2010 20:57 Dodanie informacji Marek Pauli
15.09.2010 20:56 Dodanie informacji Marek Pauli