Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 8"

OGŁOSZENIE PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni
ul. Orłowska 27/33, 81-522 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na roboty budowlane „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni”, 81-522 Gdynia, ul. Orłowska 27/33.

W dniu 11.10.2017 roku ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało umieszczone w BZP pod numerem ogłoszenia 600692-N-2017., data zamieszczenia 11.10.2017r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego – Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 lub ze strony internetowej szkoły: www.zs5gdynia.pl
Zamawiający określa termin wykonania robót na dzień 22.12.2017r.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.10.2017r Do godz.15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni, ul. Orłowska 27/33 (godz. urzędowania od godz. 8:00 do godz.16:00 oprócz sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.10.2017r. o godz.12:00 w gabinecie dyrektor szkoły.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie; cena oferty-60%, termin wykonania-20%, długość okresu gwarancji – 20%.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni Pani Marzena Adamska
Kierownik administracyjno-gospodarczy Mirosława Sokołowska
Tel: 58 6248462 w godz. od 9:00 do 15:00 oprócz sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu.
2. Dokumentacja remontowa dachu.
3. Kalkulacja cen jednostkowych.
4. Projekt umowy.
5. Przedmiar SP 8 KNR.
6. Przedmiar SP 8.
7. SIWZ Modernizacja dachu.
8. Specyfikacja techniczna dach.
9. Wzór - załącznik nr 1.
10. Wzór -załącznik nr 2.
11. Wzór- załącznik nr 3.
12. Wzór- załącznik nr 5.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Marta Gajewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Gajewska
Data wytworzenia informacji: 11.10.2017
Data udostępnienia informacji: 11.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2017 09:17 Zmiana załącznika Marta Gajewska
12.10.2017 09:16 Aktualizacja treści Marta Gajewska
11.10.2017 18:31 Aktualizacja treści Marta Gajewska