Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi eksperckiej w komisji rekrutacyjnej III naboru Inkubatora Pomysłów


Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi eksperckiej w roli członka komisji rekrutacyjnej w procesie trzeciego naboru do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych, w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

___________________________________________________________

AKTUALIZACJA 16 PAŹDZIERNIKA 2017
Zmieniona została treść Załączniika nr 2 niniejszego zapytania ofertowego
___________________________________________________________

I. ZAMAWIAJĄCY:
Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 586-23-03-965, REGON: 363799128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej w roli członka komisji rekrutacyjnej w procesie trzeciego naboru do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych.
Usługa obejmuje:
● wstępną indywidualną ocenę merytoryczną przez eksperta (Wykonawcę) maksymalnie 30 pomysłów na innowacje społeczne w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych (w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych z opisem pomysłów), zgłoszonych w trzecim naborze do inkubatora pomysłów w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”, wedle kryteriów sformułowanych przez Zamawiającego i stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
● udział eksperta w rozmowach rekrutacyjnych z pomysłodawcami innowacji społecznych, które odbędą się w Gdyni, w wymiarze minimum 4 godzin zegarowych, podczas 1 lub większej liczby posiedzeń komisji rekrutacyjnej;
● ostateczną indywidualną ocenę merytoryczną przez eksperta pomysłów na innowacje społeczne po rozmowach rekrutacyjnych z ich autorami, wedle kryteriów sformułowanych przez Zamawiającego, w tym sformułowanie indywidualnych rekomendacji co do przyjęcia pomysłów do inkubatora;
● udział eksperta w posiedzeniu komisji rekrutacyjnej, które odbędzie się w dniu 22 listopada roku w Gdyni w godz. 10.00-16.00 (osobiście lub – w wyjątkowych sytuacjach – w formie telekonferencji), w trakcie którego sformułowane zostaną ostateczne rekomendacje co do pomysłodawców, którzy zostaną zaproszeni do pracy w ramach trzeciego naboru do inkubatora pomysłów.
2. W toku postepowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający planuje wybór 2 ekspertów (Wykonawców).
3. Szacowana wartość zamówienia wynosi łącznie 54 000 zł brutto, w tym dla tego zamówienia 6 000 zł brutto.
 
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Ekspert (Wykonawca) dokonuje indywidualnej oceny pomysłów na innowacje przekazanych mu przez Zamawiającego osobiście, w oparciu o przedstawione kryteria oceny i z wykorzystaniem karty oceny, a także z należytą starannością i z wykorzystaniem posiadanej wiedzy na temat usług opiekuńczych dla osób zależnych i innowacji społecznych w tym obszarze.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której oceniany wniosek może być powiązany osobowo z ekspertem, ekspert jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o przypadku wystąpienia konfliktu interesów w odniesieniu do konkretnego wniosku i odstąpić od dokonywania jego oceny. Zamawiający może w takim przypadku wyznaczyć ekspertowi inny wniosek do oceny.
3. Ekspert zobowiązany jest do udziału w posiedzenie komisji rekrutacyjnej, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. w Gdyni. Ekspert weźmie w nim udział osobiście, ewentualnie – w wyjątkowych sytuacjach, zgłoszonych wcześniej Zamawiającemu – w formie telekonferencji za pomocą jednego z komunikatorów internetowych. Koszty dojazdu na posiedzenie komisji wliczone są w wynagrodzenie eksperta i pokrywa on je we własnym zakresie.
4. Ekspert dokonuje oceny merytorycznej pomysłów na innowacje społeczne w oparciu o kryteria wskazane przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wraz z pomysłami do oceny Zamawiający może przesłać ekspertowi dodatkowe materiały objaśniające do kryteriów. Ekspert może w dowolnym momencie podczas procedury oceny skontaktować się z Zamawiającym w celu zadania pytań lub zgłoszenia wątpliwości do rozumienia poszczególnych kryteriów, na które Zamawiający odpowie niezwłocznie po otrzymaniu takiego zapytania.
5. W celu realizacji zamówienia z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa, wraz z którą Wykonawca złoży deklarację dotyczącą warunków oceny pomysłów na innowacje, m.in., w zakresie unikania konfliktu interesów oraz zachowania zasad poufności w  związku z procedurą oceny.
6.vOstateczna liczba pomysłów na innowacje społeczne przekazana do oceny do danego eksperta zależy od decyzji Zamawiającego, nie może jednak przekroczyć liczby 30 pomysłów.
 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wstępna indywidualna ocena pomysłów na innowacje powinna zostać dokonana przez eksperta w dniach 2 listopada 2017 r – 9 listopada 2017 r do godz. 20.00, a jej wyniki powinny zostać przesłane w tym terminie do Zleceniodawcy drogą elektroniczną. Pomysły do oceny zostaną przesłane do eksperta w formie elektronicznej najpóźniej w dniu 2 listopada 2017 r, wraz z kartą oceny pomysłów na innowacje.
2. Rozmowy rekrutacyjne z pomysłodawcami innowacji społecznych odbędą się w dniach 13 – 20 listopada 2017 w Gdyni, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dokładne terminy rozmów, w których weźmie udział ekspert, zostaną z nim uzgodnione z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.
3. Ostateczna indywidualna ocena przez eksperta pomysłów na innowacje społeczne po rozmowach rekrutacyjnych z ich autorami, w tym sformułowanie indywidualnych rekomendacji co do przyjęcia pomysłów do inkubatora, powinna zostać dokonana najpóźniej do końca dnia 21 listopada 2017 r., a jej wyniki powinny zostać przesłane w tym terminie do Zamawiającego drogą elektroniczną.
4. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku w Gdyni, w godzinach 10.00-16.00.
 
V.  KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. W toku oceny oferty brane pod uwagę będą następujące kryteria:
● Cena brutto za wykonanie całości zadania – 30% (maks. 30 pkt.)
zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny: Pc = (C_n x W_1 x 100) /C_b 

gdzie:
Pc – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena;
Cn – oznacza cenę najniższą;
Cb – oznacza cenę w badanej ofercie;
W1 – wskaźnik 0,30;
 
● Minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze:
a) innowacji społecznych - 30% (max. 30 pkt),
b) różnorodnych form pracy/zaangażowania związanych z osobami zależnymi, np. działaniach aktywizacyjnych, pracy z opiekunami osób zależnych, badaniach naukowych nad osobami zależnymi lub ich opiekunami - 30% (max. 30 pkt),
●  Doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych/grantowych w obszarach związanych z tematyką społeczną – 10% (max. 10 pkt).
 
2. Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów w ocenie kryteriów będących podstawą oceny złożonej oferty.
3. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
 
VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do zamówienia.
2. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres k.ziemann@lis.gdynia.pl terminie do 19.10.2017 do godz. 12.00 z dopiskiem „ekspert komisji rekrutacyjnej”.
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 
VIII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
4. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność z wymaganiami zamówienia.
5. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty przekazania rachunku/faktury Zamawiającemu, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 14 dni od daty złożenia rachunku u Zamawiającego, zgodnie z zamówieniem.
 
IX. KONTAKT:
Wszelkich informacji o zamówieniu udziela Katarzyna Ziemann k.ziemann@lis.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 12.10.2017
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2017 09:12 Zmiana załącznika Ksenia Pisera