Zapytanie ofertowe na wykonanie 20 leżaków plażowych, z płóciennym poszyciem oraz nadrukowanym na nie logotypem zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
 
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
 
1. Odbiorca/Zamawiający: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
2. Nabywca: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326
3. Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: Aleksandra Dylejko, tel. 58 727 39 09, e-mail: a.dylejko@lis.gdynia.pl
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego, wysłane do potencjalnych wykonawców oraz zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 20 leżaków plażowych, z płóciennym poszyciem oraz nadrukowanym na nie logotypem Zamawiającego.
2. W ramach zamówienia wykonanych zostanie 20 leżaków plażowych, charakteryzujących się następującymi parametrami:
* Powierzchnia materiału: ok. 125-135 cm x 50-54 cm
* Powierzchnia materiału do zadruku: max. 100 cm x 45 cm
* Tkanina poszycia: bawełna lub poliester – biała, z nadrukiem według wzoru nadesłanego przez Zamawiającego, nadruk kolorowy w technologii sitodruk
* Stelaż drewniany: drewno bukowe
* Podłokietniki: brak
* Trzystopniowa regulacja siedziska
* Nadruk: jeden na każdym leżaku,
* Możliwość zdejmowania materiału – siedziska
* Zabezpieczenie przed niekontrolowanym złożeniem leżaka
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od otrzymania Zamówienia od Zamawiającego do przesłania projektu leżaka z nadrukiem logotypu. Zamawiający niezwłocznie dokona akceptacji lub wniesie uwagi. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag Zamawiającego. Termin ten jest zawarty w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 7 czerwca 2017 r.
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą dostarczy przedmiot zamówienia w zakresie i terminie określonym w zapytaniu ofertowym do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca posiada stosowne środki, materiały, sprzęt oraz personel, które umożliwią prawidłową i terminową realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
 
5. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
 
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
* cena oferty (brutto) – 80 proc.
* termin realizacji przedmiotu zamówienia – 20 proc.
Wykonawca może zaproponować maksymalnie termin realizacji przedmiotu zamówienia w liczbie 14 dni, wskazanie dłuższego terminu realizacji spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
2) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. Punktacja z każdego kryterium oraz punktacja końcowa zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w obu kryteriach.
4) Kryterium cena oferty brutto – waga 80 proc.
W ramach kryterium „cena oferty brutto”, z możliwością uzyskania maksymalnie 80 punktów zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
            Cn  x W1 x 100
C = ------------------------------
                  Cb
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena
Cn – oznacza cenę najniższą,
Cb – oznacza cenę w badanej ofercie,
W1 – wskaźnik = 0,80
5) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – waga 20 proc..
W ramach kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia”, z możliwością uzyskania maksymalnie 20 punktów zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
            Tnk  x W1 x 100
T = ------------------------------
                  Tnb
gdzie:
T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia
Tnk – oznacza najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia,
Tnb – oznacza termin realizacji przedmiotu zamówienia w ofercie badanej,
W1 – wskaźnik = 0,20
 
6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 
Załącznik nr 1 – formularz oferty.
 
7.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
1. Na zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie miał termin 14 dni, chyba że Wykonawca zaproponuje w ofercie termin krótszy, wówczas ten będzie obowiązujący, jednocześnie termin realizacji nie może przekroczyć 7 czerwca 2017 r.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego.
 
8. WARUNKI PŁATNOŚCI
 
Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia będzie wykonana przelewem z dołu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
 
9.  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1. Oferta musi zawierać łączną ryczałtową wycenę brutto oraz cenę szczegółową za jeden leżak.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
 
10. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy składać do dnia 23 maja 2017 r., do godziny 11.00:
a. pocztą elektroniczną na adres a.dylejko@lis.gdynia.pl
lub
b.  osobiście lub pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, bud. IV B, pok. F 1.01.
 
11. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzone postępowanie: Aleksandra Dylejko, tel. 58 727 39 09, e-mail: a.dylejko@lis.gdynia.pl.
 
12. ZAŁĄCZNIKI
 
Załącznik nr 1 – formularz oferty
 
13. UWAGI KOŃCOWE
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę.
2. Oferty składane przez wykonawców są jawne i podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Data wytworzenia informacji: 19.05.2017
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017