Oczyszczanie zimowe dróg na terenie miasta Gdyni

Polska-Gdynia: Usługi odśnieżania

EZP.271.69.2017

2017/S 115-231819
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zima
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejAgencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Oczyszczanie zimowe dróg na terenie miasta Gdyni
 
Numer referencyjny: EZP.271.69.2017
II.1.2)Główny kod CPV90620000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Oczyszczanie zimowe dróg na terenie miasta Gdyni.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
AI/1
 
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
GDYNIA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 1: część AI/1 obejmuje oczyszczanie dróg w Części AI/1 w zakresie utrzymania zimowego dróg kategorii I, II na obszarze obejmującym dzielnice: Orłowo, Redłowo, Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Wzgórze Św. Maksymiliana, Kamienna Góra zgodnie z wykazem ulic objętych utrzymaniem zimowym (Załącznik nr 2/AI/1).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 1 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/AI/1 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/1 – Wzory meldunków,
- 4 – Wzór informacji o zużytych środkach.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
AI/2
 
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 2: część AI/2 obejmuje oczyszczanie dróg w części AI/2 w zakresie utrzymania zimowego dróg kategorii I, II na obszarze obejmującym dzielnice: Chwarzno - Wiczlino, Dąbrowa, Działki Leśne, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja, zgodnie z wykazem ulic objętych utrzymaniem zimowym (Załącznik nr 2/AI/2).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 2 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/AI/2 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/1 – Wzory meldunków,
- 4 – Wzór informacji o zużytych środkach.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
AII/1
 
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 3: część AII/1 obejmuje oczyszczanie dróg w części AII w zakresie utrzymania zimowego dróg kategorii I, II na obszarze obejmującym dzielnice: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie – Demptowo, Leszczynki, Grabówek, zgodnie z wykazem ulic objętych utrzymaniem zimowym (Załącznik nr 2/AII/1).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 3 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/AII/1 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/1 – Wzory meldunków,
- 4 – Wzór informacji o zużytych środkach.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
AII/2
 
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 4: część AII/2 obejmuje oczyszczanie dróg w części AII w zakresie utrzymania zimowego dróg kategorii Is, I, II na obszarze obejmującym dzielnice: Babie Doły, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie – Demptowo, Leszczynki, Grabówek, tereny przyportowe w Śródmieściu, zgodnie z wykazem ulic objętych utrzymaniem zimowym (Załącznik nr 2/AII/2).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 4 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/AII/2 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/1 – Wzory meldunków,
- 4 –Wzór informacji o zużytych środkach,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Sektor 1
 
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 5: Sektor 1 obejmuje oczyszczanie dróg III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 1 obejmującym obszar położony w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Śródmieście, zgodnie z mapką poglądową (załącznik nr 5/1).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 5 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/1 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/2 – Wzór meldunku,
- 4 – Wzór informacji o zużytych środkach,
- 5/1 – Mapka poglądowa.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Sektor 2
 
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
GDYNIA
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 6: Sektor 2 obejmuje oczyszczanie dróg III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 2 obejmującym obszar położony w dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo, Działki Leśne i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Wzgórze Św. Maksymiliana, zgodnie z mapką poglądową (załącznik nr 5/2).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 6 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/2 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/2 – Wzór meldunku,
- 4 – Wzór informacji o zużytych środkach,
- 5/2 – Mapka poglądowa,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Sektor 3
 
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 7: Sektor 3 obejmuje oczyszczanie dróg III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 3 obejmującym obszar położony w dzielnicach: Kamienna Góra, Redłowo i częściowo w dzielnicach: Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo, zgodnie z mapką poglądową (załącznik nr 5/3).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 7 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/3 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/2 – Wzór meldunku,
- 4 – Wzór informacji o zużytych środkach,
- 5/3 – Mapka poglądowa,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Sektor 4
 
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 8: Sektor 4 obejmuje oczyszczanie dróg III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 4 obejmującym obszar położony w dzielnicach: Mały Kack, Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka i częściowo w dzielnicach: Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo, zgodnie z mapką poglądową (załącznik nr 5/4).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 8 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/4 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/2 – Wzór meldunku,
- 4 – Wzór informacji o zużytych środkach,
- 5/4 – Mapka poglądowa,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Sektor 5
 
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 9: Sektor 5 obejmuje oczyszczanie dróg III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 5 obejmującym obszar położony w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino, zgodnie z mapką poglądową (załącznik nr 5/5).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 9 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/5 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/2 – Wzór meldunku,
- 4 – Wzór informacji o zużytych środkach,
- 5/5 – Mapka poglądowa,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Sektor 6
 
Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Część 10: Sektor 6 obejmuje oczyszczanie dróg III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 6 obejmującym obszar położony w dzielnicach: Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, zgodnie z mapką poglądową (załącznik nr 5/6).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 10 stanowią załączniki do siwz:
- 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2/6 – Wykaz ulic utrzymania zimowego,
- 3/2 – Wzór meldunku,
- 4 – Wzór informacji o zużytych środkach,
- 5/6 – Mapka poglądowa.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/10/2017
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 
Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.69.2017
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: tak
Opis opcji:
 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %.
 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8a do siwz – części 1- 4, załącznik nr 8b do siwz – części 5-10.
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
 
- uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ opublikował wstępne ogłoszenia informacyjne i zamieścił je w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
- uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy Pzp.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 034-061434
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 19/07/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 16/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 19/07/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
 
w siedzibie Zamawiającego, pok. 107
 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
 
Otwarcie ofert jest jawne
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
 
I kwartał 2020 r.
 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
A) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów składanych wraz z ofertą - dotyczy wszystkich części zamówienia (zgodnie z pkt. 1 i 2 rozdz. 5 siwz).
B) Wykaz innych, niezbędnych dokumentów składanych wraz z ofertą - zgodnie z pkt. 3 rozdziału 5 siwz.
C) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składanych na wezwanie zamawiającego - zgodnie z rozdziałem 7 siwz,
D) Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem.
Zakres usług:
– oczyszczanie zimowe dróg na terenie miasta Gdyni.
Warunki na jakich zostaną one udzielone:
– w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:16/06/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 14.06.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 19.06.2017
Data udostępnienia informacji: 19.06.2017