Ochrona i konwojowanie wartości pieniężnych z parkomatów do siedziby ZDiZ przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni.

sygn.akt: EZP.271.142.2017
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Istotne Warunki Zamówienia:
www.zdiz.gdynia.pl/rzp/konwojowanie

Ochrona i konwojowanie wartości pieniężnych z parkomatów do siedziby ZDiZ przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni.
 
ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Zieleni - jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
tel. (58) 761 20 86, 761 20 87, 761 20 88, 761 20 85, fax (58) 662 28 41
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.      Przedmiotem zamówienia jest ochrona i konwojowanie wartości pieniężnych z parkomatów do siedziby ZDiZ przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni.
2.      Szczegółowy zakres usługi i sposób realizacji zamówienia określają następujące załączniki do istotnych warunków zamówienia:
a)      opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do istotnych warunków zamówienia,
b)     wykaz parkomatów – załącznik nr B do istotnych warunków zamówienia,
c)      mapa obszaru obejmującego strefę płatnego parkowania – załącznik nr C do istotnych warunków zamówienia,
d)     wzór umowy – załącznik nr 3 do istotnych warunków zamówienia.
 
TERMIN WYKONANIA:
od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
 
WADIUM
2 800,00 zł - termin wniesienia wadium upływa – 14.12.2017r. godz. 10.00
 
KRYTERIA OCENY OFERT
cena oferty brutto – 100% 
 
Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2017 r. o godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.12.2017r.  o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 107.

Istotne warunki zamówienia - 07.12.2017r.
Zmiana iwz nr 1 - 11.12.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia Wargacka
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2017 08:15 Dodanie informacji Dorota Tuźnik