Modernizacja i serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni

11/03/2017    S50    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.
Polska-Gdynia: Parkometry

EZP.271.107.2016

2017/S 050-092138
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyGmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/parkomaty
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejAgencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 

Modernizacja i serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni.

 
Numer referencyjny: EZP.271.107.2016
II.1.2)Główny kod CPV38730000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 

Modernizacja i serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni.

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do siwz:

a) Część I Modernizacja wyposażenia strefy płatnego parkowania w Gdyni

— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1/I,

— Formularz cenowy – Załącznik nr 1a/I,

— Mapa – Załącznik nr 2/I,

b) Część II Serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania w Gdyni

— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1/II,

— Formularz cenowy – Załącznik 1a/II,

— Mapa – Załącznik nr 2/II,

— Tabela czynności serwisowych – Załącznik nr 3/II,

— Wykaz części zamiennych – Załącznik nr 4/II.

 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 

Modernizacja wyposażenia strefy płatnego parkowania w Gdyni

 
Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV30231100
51214000
50316000
50312400
72251000
72267000
51610000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 

Gdynia.

 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Modernizacja polegać będzie na doposażeniu istniejących i montażu nowych parkomatów w celu umożliwienia wnoszenia opłat kartą płatniczą, wprowadzenia usługi „e-biletu” na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu, płatności za opłatą dodatkową w parkomacie oraz zmianie oprogramowania do zarządzania SPP oraz systemem windykacyjnym.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I stanowią załączniki do siwz:

— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1/I,

— Formularz cenowy – Załącznik nr 1a/I,

— Mapa – Załącznik nr 2/I.

 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 12/01/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 

1. Termin wykonania zamówienia

Część I: Etap I maksymalnie 100 dni od dnia podpisania umowy,

Etap II od dnia zakończenia etapu I do 12.1.2018 r.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 100 000 PLN.

 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 

Serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania w Gdyni.

 
Część nr: II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV30231100
51214000
50316000
50312400
72251000
72267000
51610000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 

Gdynia.

 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Serwisowanie polegać będzie w szczególności na dostawie materiałów eksploatacyjnych do parkomatów, dostawie niezbędnych części do naprawy parkomatów, konserwacji i naprawie parkomatów i innego wyposażenia SPP, konserwacji oprogramowania do zarządzenia SPP oraz pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SPP.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części II stanowią załączniki do siwz:

— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1/II,

— Formularz cenowy – Załącznik 1a/II,

— Mapa – Załącznik nr 2/II,

— Tabela czynności serwisowych – Załącznik nr 3/II,

— Wykaz części zamiennych – Załącznik nr 4/II.

 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
 

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.107.2016.

 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 

1. Termin wykonania zamówienia

48 miesięcy od dnia zakończenia I etapu modernizacji systemu SPP (części I zamówienia) i udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego parkomatów i innych elementów zmodernizowanego systemu SPP.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część II – 50 000 PLN.

 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:
 

Zgodnie z dokumentami zamówienia – rozdział 7 siwz.

 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio załącznik nr 10/I i 10/II do siwz.

 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
 

— uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ opublikował wstępne ogłoszenia informacyjne i zamieścił je w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,

— uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy Pzp.

 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 174-312389
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 03/04/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 01/06/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 03/04/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
 

W siedzibie Zamawiającego, pok. 107.

 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
 

Otwarcie ofert jest jawne.

 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
 

III kwartał 2021 r.

 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 

A) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów składanych wraz z ofertą

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanym dalej JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do siwz. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być podpisane przez każdego Wykonawcę lub przez pełnomocnika

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający ogranicza wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji do jednego pytania, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”, co oznacza, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

b) zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą,

B) Wykaz innych, niezbędnych dokumentów składanych wraz z ofertą – zgodnie z pkt. 2 rozdziału 5 siwz.

C) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składanych na wezwanie zamawiającego – zgodnie z rozdziałem 7 siwz.

D) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres usług:

— modernizacja wyposażenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni,

— serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni.

Warunki na jakich zostaną one udzielone:

— w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

E) Zamawiający może skorzystać z dyspozycji art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:09/03/2017


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 08.03.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Ostatnio zmodyfikował: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 13.03.2017
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2017 10:36 Dodanie informacji Inga Kurdziel
13.03.2017 10:52 Dodanie informacji Inga Kurdziel