Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018r.

09/01/2018    S5    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi sprzątania

2018/S 005-007225

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: Jednostka Organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018r.
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.2.2018
II.1.2)Główny kod CPV90910000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego:
1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni,
2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni,
3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście,
4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni,
5) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni,
6) terenów sportowych na terenie Gdyni,
7) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
8) Miasteczka imprez sportowych organizowanych przez zamawiającego w ramach PKO Grand Prix Gdyni na terenie Gdyni.
2. Szczegółowy opis czynności sprzątania zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90911200
90911300
90914000
90918000
90919100
90919200
90513000
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia.
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego:
1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni,
2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni,
3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście,
4) Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Górskiego 10 w Gdyni,
5) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni,
6) Terenów sportowych na terenie Gdyni,
7) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
8) Miasteczka imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego w ramach PKO Grand Prix Gdyni na terenie Gdyni.
2. Szczegółowy opis czynności sprzątania zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, własnych środków chemicznych i własnych środków czystości.
4. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. Pozostałe środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi w tym środki przeznaczone do wypełnień podajników na papier toaletowy, ręczniki i mydło muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości.
5. Wykonawca musi zapewnić stałą ekipę sprzątająca, a jeśli zajdzie konieczność zmiany pracownika zadba o prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i znajomości topografii obiektu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika wykonanych prac przez cały okres trwania umowy. W Dzienniku Wykonawca będzie odnotowywał na bieżąco (tj. w dniu ich wykonania) wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy. Prace te będą potwierdzane w Dzienniku przez osobę(y) upoważnioną(e) przez zamawiającego. W przypadku Stadionu Piłkarskiego wykonawca dodatkowo zobowiązany jest opisywać warunki pogodowe.
7. Przez cały okres obowiązywania umowy zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową.
8. Po każdorazowym wykonaniu usługi nastąpi pisemne odebranie prac od Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej.
9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia zamawiającego znajdującego się na terenach objętych przedmiotem zamówienia.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę.
11. Zamawiający będzie zamawiał usługi sprzątania zgodnie z jego faktycznymi potrzebami, w związku z czym zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości sprzątań, bądź rezygnacji ze sprzątania podczas imprezy. Wskazane ilości i częstotliwości sprzątań zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na sprzątanie w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
13. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów i terenów sprzątania objętych przedmiotem zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1.3. 2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) Należycie wykonał lub wykonuje w całości co najmniej dwie usługi sprzątania obiektu budowlanego o powierzchni niemniejszej niż 1.000 m2(dotyczy każdej z usług); każda z usług powinna być świadczona w ramach jednej umowy przez co najmniej 6 miesięcy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,
b) Dysponuje (jako właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego uprawniającego do korzystania z rzeczy takiego jak umowa leasingu, dzierżawy, najmu lub inna umowa o podobnym charakterze) niezbędnym sprzętem do prawidłowej realizacji zamówienia w zakresie co najmniej poniższego sprzętu:
b.1) maszyna do mechanicznego zamiatania powierzchni - 1 szt.,
b.2) maszyna do mechanicznego mycia powierzchni -1 szt.,
b.3) maszyna szorująco-zbierająca z zasobnikiem na czystą i brudną wodę - 2 szt.
b.4) szorowarka jednotarczowa z zasobnikiem na środek myjący - 1 szt.
b.5) przemysłowy odkurzacz wodny - 1 szt.
b.6) profesjonalny odkurzacz do wykładzin dywanowych - 4 szt.
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 .1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w przypadkach opisanych w Rozdziale 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 15/02/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 15/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
 
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01).
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
2.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 40 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym sprzątania nowych obiektów zamawiającego oraz terenów nowych imprez sportowych.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:05/01/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.01.2018
Data udostępnienia informacji: 09.01.2018