Promocja Miasta Gdyni oraz GCS oraz jej działalności przez zespół piłki ręcznej kobiet „Vistal Gdynia” w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2017/2018.

04/08/2017    S148    - - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 148-307156
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna gminy miasta gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki ręcznej kobiet „Vistal Gdynia” w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2017/2018.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.13.2017

II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja przez zespół piłki ręcznej kobiet „Vistal Gdynia” w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2017/2018 polegająca między innymi na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w PGNiG Superlidze piłki ręcznej kobiet oraz puchar w europejskiej Lidze Mistrzów, a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „Vistal Gdynia”,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zespół przy organizacji rozgrywek np.: plakaty, bilety, akredytacje, kalendarze i inne,
4) umieszczeniu logo „Gdynia sport” z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu itd.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 474 296.74 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja przez zespół piłki ręcznej kobiet „Vistal Gdynia” w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2017/2018 polegająca między innymi na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w PGNiG Superlidze piłki ręcznej kobiet oraz puchar w europejskiej Lidze Mistrzów, a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „Vistal Gdynia”,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zespół przy organizacji rozgrywek np.: plakaty, bilety, akredytacje, kalendarze i inne,
4) umieszczeniu logo „Gdynia sport” z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu itd.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Gdyńskiemu Towarzystwu Piłki Ręcznej z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 10, posiadającemu drużynę w PGNiG Superlidze piłki ręcznej kobiet jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach w PGNiG Superlidze piłki ręcznej kobiet i w związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Piłkarki ręczne od ponad 20 lat reprezentują Gdynię na arenie krajowej wpisując się tym samym w historię sportową naszego miasta. Na przestrzeni ostatnich lat zespół Vistal Gdynia zajmował miejsca w czołówce rozgrywek PGNiG Superligi piłki ręcznej kobiet oraz Pucharu Polski przyczyniając się niewątpliwie do wzrostu popularności tej dynamicznej i emocjonującej dyscypliny sportu, jaką jest piłka ręczna. W rundzie wiosennej sezonu 2016/2017 gdyńskie szczypiornistki zdobyły tytuł Mistrza Polski, a w sezonie 2017/2018 jako jedyny polski zespół zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów, Champions Legaue, dając tym samym ogromny powód do dumy swym kibicom. Piłkarki ręczne zespołu Vistal Gdynia są obecnie najlepszymi zawodniczkami w naszym mieście, a nawet kraju w tej dyscyplinie, w związku z czym nie ma alternatywnego zespołu mogącego promować Gdynię w piłce ręcznej na takim poziomie rozgrywek. Gdynianki rozgrywają mecze na boiskach całej Polski, prezentując niezmiennie, bardzo wysoki poziom gry, co budzi duże zainteresowanie kibiców oraz mediów. Na meczach Zespołu pojawiają się rodziny z dziećmi, gdyż jest to doskonała forma aktywnego spędzania wolnego czasu a także obcowania najmłodszych kibiców ze sportową rywalizacją. Lokalne, jak i krajowe media zamieszczają wiele informacji w swoich serwisach sportowych o zespole Vistal Gdynia. Działania podejmowane przez zespół Vistal Gdynia stanowią doskonałą promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki ręcznej kobiet „Vistal Gdynia” w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2017/2018
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej
ul. Kazimierza Górskiego 10
Gdynia
81-302
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 560 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 04.08.2017
Data udostępnienia informacji: 04.08.2017