Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas imprez kolarskich organizowanych w II i III kwartale 2018 r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

30/03/2018    S63    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 063-140078
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gdyniasport.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w II i III kwartale 2018 r.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.20.2018
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II i III kwartale 2018 r. na terenie Gdyni. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia klasyku kolarskiego dla amatorów organizowanej przez Wykonawcę w II kwartale 2018 roku na terenie Gdyni. Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy kolarskiej to jest wyścigu kolarskiego w konkurencji cross country organizowanej przez przez Wykonawcę w III kwartale 2018 roku na terenie Gdyni.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w II kwartale 2018 r.
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia klasyku kolarskiego dla amatorów („klasyk” – wyścig klasyczny, jednodniowy) (zwanego dalej „Imprezą”), organizowanej przez Wykonawcę w II kwartale 2018 roku na terenie Gdyni. Charakterystyka Imprezy: Impreza powinna być przeznaczona dla osób pełnoletnich. Musi odbywać się na co najmniej dwóch dystansach o długości: 80 km oraz 136 km. Impreza powinna wchodzić w cykl wyścigów kolarskich odbywających się w co najmniej 8 innych krajach, na minimum 3 kontynentach. Dodatkowo podczas Imprezy powinny się odbyć targi rowerowe. Biuro zawodów powinno mieścić się na trenie Gdyni.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Imprezy,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, programy, ulotki, zaproszenia, teczki prasowe) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy będą mogli pobrać ze strony internetowej po zakończeniu Imprezy,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na symbolicznych czekach o wymiarach 1000 mm x 400 mm (dł. x wys.), które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy,
5) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na przodzie wierzchniej odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy (inne miejsce ekspozycji nazwy „Gdynia” lub logo Miasta Gdyni zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy),
6) zapewnieniu 5 osób (lub więcej osób zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy) ubranych w odzież o której mowa w pkt. 5 pracujących podczas Imprezy,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na wręczanym uczestnikom Imprezy w pakietach startowych gadżecie w postaci worka na odzież,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na wręczanym uczestnikom Imprezy w pakietach startowych gadżecie w postaci bidonu,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy;
10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściankach konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
11) umieszczeniu 8 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia w biurze zawodów Imprezy mieszczącym się w hali sportowej na terenie Gdyni, itp.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
4) umieszczeniu informacji promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w newsletterze rozsyłanym przez Wykonawcę,
5) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
6) umożliwieniu Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Imprezy, na potrzeby własne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnieść wadium w wysokości:
1) dla I części zamówienia w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złote 00/100),
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w III kwartale 2018 r.
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy kolarskiej to jest wyścigu kolarskiego w konkurencji cross country („cross contry” – jedna z konkurencji kolarstwa górskiego polegająca na ściganiu się zawodników na trasie, którą pokonują kilka razy), (zwanej dalej „Imprezą”) organizowanej przez Wykonawcę w III kwartale 2018 roku na terenie Gdyni. Charakterystyka Imprezy: Impreza powinna trwać minimum jeden dzień, odbywać się na trasie o zmiennym profilu i zmiennej nawierzchni o dużym stopniu trudności, na krótkich pętlach o długości minimum 4 km, którą zawodnicy powinni pokonać wielokrotnie. Wyścig powinien być przeznaczony dla profesjonalistów jak i amatorów. W Imprezie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Impreza powinna zaakcentować obchody 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego, np. poprzez rozdawanie uczestnikom biało-czerwonych gadżetów. Zadaniem Imprezy powinno być wyłonienie najlepszych zawodników na Pomorzu.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Imprezy,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, programy, ulotki, materiały prasowe, regulamin, identyfikatory) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
4) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na numerach startowych uczestników Imprezy,
5) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na przodzie wierzchniej odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy (inne miejsce ekspozycji nazwy „Gdynia” lub logo Miasta Gdyni zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy),
6) zapewnieniu 5 osób (lub więcej osób zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy) ubranych w odzież o której mowa w pkt. 5 pracujących podczas Imprezy,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 20 szt. banerów (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.)) rozmieszczonych przy trasie Imprezy,
8) umieszczeniu 2 szt. balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni, w strefie startu, mety, podczas trwania Imprezy, itp.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
4) umieszczeniu informacji promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w newsletterze rozsyłanym przez Wykonawcę,
5) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
6) umożliwienie Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Imprezy, na potrzeby własne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnieść wadium w wysokości:
1) dla II części zamówienia w wysokości: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na usłudze promocji podczas imprezy sportowej, która swoim zakresem obejmowała wydarzenie sportowe, o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy,w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach:
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,
4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
6) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług,
7) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01) w dniu 08.05.2018 roku. o godz. 10.00.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej "SIWZ" wnieść wadium w wysokości:
1) dla I części zamówienia w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złote 00/100),
2) dla II części zamówienia w wysokości: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 8.5.2018 r. do godz. 9:30 nastąpi uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego.
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i form wniesienia wadium znajduje się w Rozdziale 11 SIWZ. Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
4. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:28/03/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 30.03.2018
Data udostępnienia informacji: 30.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2018 11:17 Dodanie informacji Marzena Angielczyk