Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo organizowanego w Gdyni

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

18/05/2018    S94    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 094-213674
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo organizowanego w Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.39.2018
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas turnieju judo organizowanego przez Wykonawcę na hali w Gdyni nie później niż do dnia 31.8.2018 roku.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas turnieju judo (zwanego dalej „Turniejem”), organizowanego przez Wykonawcę na hali (zwanej dalej „Halą”) w Gdyni nie później niż do dnia 31.8.2018 roku.
3. Charakterystyka Turnieju:
Turniej ma zawierać w sobie zawody judo oraz zgrupowanie treningowe i trwać co najmniej przez okres 2 dni. Turniej ma być przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia. Turniej musi stanowić rangę zawodów co najmniej Mistrzostw Polski/Pucharu Polski. Turniej może mieć charakter międzynarodowy. Turniej musi również zawierać element edukacyjny o regionie, np. zwiedzanie Gdyni z przewodnikiem dla uczestników Turnieju. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia podczas zawodów o randze wyższej tj. Mistrzostwa Europy/Puchar Europy, Mistrzostwa Świata/Puchar Świata lub wyższej rangi. (Turniej – rozgrywki sportowe, indywidualne lub drużynowe o mistrzostwo, rozgrywane w systemie „każdy z każdym”).
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Turnieju,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju (np.: plakaty, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Turnieju wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
4) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny poliestrowej, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywany będzie Turniej,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach, umieszczonych na Hali, gdzie rozgrywany będzie Turniej,
6) eksponowaniu 10 szt. banerów z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny banerowej, o wym. 1m x 2m (wys. x szer.) na Hali podczas trwania Turnieju,
7) eksponowaniu filmu reklamowego Miasta Gdyni na ekranach umieszczonych na Hali, gdzie będzie rozgrywany Turniej, w przypadku gdy nie będą zasłonięte rolety w Hali,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 20 % powierzchni medialnej ścianki konferencyjnej podczas trwania Turnieju,
9) eksponowaniu 6 szt. roll-upów z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny banerowej, na Hali podczas trwania Turnieju,
10) zamieszczeniu 500 szt. plakatów reklamujących Turniej z logo Miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy organizacji Turnieju.
5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności między innymi polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3)
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Turnieju, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Gdynia.
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na usłudze promocji o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia podczas imprezy sportowej która swoim zakresem obejmowała wydarzenie sportowe zawierające elementy sportów walki, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 .1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) w sytuacjach,gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w przypadkach opisanych w Rozdziale 22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu Wykonawca składa w postaci elektronicznej - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) zaszyfrowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na następujący adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ. Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
3. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zwaną dalej Ustawą((tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:16/05/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 18.05.2018
Data udostępnienia informacji: 18.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2018 10:51 Inne Marzena Angielczyk